Европейските проучвания на общественото мнение относно безопасните и здравословни условия на труд

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

В нашите проучвания обикновено на фокус са мненията на трудещите се. Успяваме да съберем достоверни общоевропейски данни за общественото мнение относно безопасните и здравословни условия на труд (БЗР).

Участието в проучването на общественото мнение кара хората да се замислят и помага да се увеличи интересът към проблемите на БЗР. Резултатите подчертават значението на ефективната система за БЗР и ролята й за общественото здраве и успеха на стопанската дейност. Чрез проучване на общественото мнение на гражданите на Европа се прави оценка на отношението на различни групи хора. Резултатите ни помагат да разбираме по-добре разликите между възгледите на хора с различна възраст, пол, образователна степен, сектор на икономическа дейност, размер на фирмата и др.

Проучването на общественото мнение е полезно и за идентифициране и анализиране на новите или нововъзникващите рискове. В бъдеще подобни проучвания на общественото мнение биха помогнали за изучаване на важни теми и подпомагане на бъдещите кампании „Здравословни работни места“.

Цели

Проучванията на общественото мнение се правят с оглед да:

 • подпомогнат годишните планове за управление на EU-OSHA,
 • окажат въздействие върху възгледите на работещите,
 • повишат ангажираността на хората в Европа по въпросите на БЗР и осъзнаването на връзката между БЗР и здравето,
 • провокират дебати по БЗР,
 • предоставят полезни национални данни за фокусните точки и да засилят сътрудничеството,
 • повишат активността на БЗР в медиите.

Резултатите от нашите проучвания на общественото мнение насърчават дебатите и дискусиите на работното място и са източник на информация за авторите на политики на национално и европейско равнище.

Реализирани допитвания

Към момента са проведени няколко проучвания на общественото мнение в подкрепа на целите на БЗР в Европейския съюз, а именно:

 • повишаване на ангажираността и знанията на работещите по въпросите на БЗР,
 • осигуряване на информация за адаптиране на застаряващата работна сила,
 • насърчаване на превенцията на риска на работното място и извън него,
 • по-широко признаване на стреса на работното място като проблем на организацията.

Вижте резултатите от предходни допитвания:

Други полезни европейски източници

За още по-пълна представа за общественото мнение по въпросите на БЗР вижте следните допълнителни източници на информация:

 • проучвания на Eurofound,
 • статистически данни за здравето от Евростат (Европейска комисия),
 • проучвания на Eurogip,
 • проучвания на Eurobarometer от Европейската комисия.