Obehové hospodárstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia: možné dôsledky pre pracoviská v odvetví odpadového hospodárstva

Keywords:

Na zaistenie udržateľnej budúcnosti potrebujeme obehové hospodárstvo založené na minimalizácii tokov odpadov a ich využívanie ako zdrojov. Má to však dôsledky na odvetvie odpadového hospodárstva, najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Tento strategický dokument, ktorý využíva štyri scenáre obehového hospodárstva, zisťuje, čo pripravuje budúcnosť pre odvetvie odpadového hospodárstva v roku 2040. Identifikuje problémy spoločné pre všetky štyri scenáre, výzvy, ako aj príležitosti súvisiace s automatizáciou spracovania odpadu, využitím robotiky a (rýchlymi) zmenami právnych úprav.

Dokument skúma, ako možno zvládnuť uvedené problémy a umožniť tak prechod na obehové hospodárstvo. Poukazuje i na to, ako aj iné problémy, napr. nové materiály v tokoch odpadov, strata zručností alebo nadmerné spoliehanie sa na automatizované procesy, môžu predstavovať riziko pre pracovníkov v odvetví odpadového hospodárstva a to, že právna úprava, štandardizácia a dokumentácia sú pri znižovaní nebezpečenstiev pre BOZP nezastupiteľné.

Prevziať in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |

Ďalšie publikácie o tejto téme