Kariéra

Zamestnanci našej agentúry EU-OSHA pracujú v stimulujúcom a mnohonárodnom pracovnom prostredí. Naše kancelárie sa nachádzajú v kultúrne živom meste Bilbao.

V agentúre EU-OSHA sú všetky druhy profilov, ale všetci naši zamestnanci – od manažérov projektov po úradníkov pre komunikáciu a správcov – majú zručnosti, zanietenosť a nadšenie, ktoré potrebujeme, aby sme pomohli urobiť z Európy bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto na prácu.

Viac informácií o kariére v Európskej únii nájdete na webovej lokalite Európskeho úradu pre výber pracovníkov (European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Who we employ

Pracovné ponuky v agentúre EU-OSHA sú otvorené pre štátnych príslušníkov 27 členských štátov Európskej únie a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (zmluvné strany dohody o EHP).

EU-OSHA je zamestnávateľ, ktorý uplatňuje princíp rovnosti príležitostí. Žiadosti, uchádzačov o zamestnanie či stážistov posudzujeme bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, rasový, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, politický alebo iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, pôvod, zdravotné postihnutie, štátnu príslušnosť, vek, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Reserve lists

Do rezervného zoznamu sú zaradení uchádzači, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie na konkrétne pracovné miesto (pozri Voľné pracovné miesta – ukončené).

Rezervné zoznamy majú určitú platnosť, ktorá sa dá predĺžiť. Uchádzačom na platných rezervných zoznamoch môže byť ponúknuté pracovné miesto podľa potrieb agentúry.

V prípade určitých pracovných miest môže EU-OSHA využiť databázu EPSO.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Akceptujeme len žiadosti v súvislosti s konkrétnym inzerátom voľného miesta alebo stáže, ale nespracúvame iniciatívne žiadosti.

Preto nepotvrdzujeme doručenie, ani neodpovedáme na iniciatívne žiadosti o prijatie do zamestnania alebo o stáž.

Data Protection and Legal Remedies

1. OCHRANA ÚDAJOV

EU-OSHA rešpektuje súkromie svojich uchádzačov a spracúva ich osobné údaje v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725. Týka sa to najmä zachovania dôverného charakteru a bezpečnosti takýchto údajov. Osobné údaje, ktoré EU-OSHA požaduje od uchádzačov v rámci výberových konaní, sa spracúvajú v súlade s vyhlásením o ochrane údajov k postupom pri výbere zamestnancov a ich prijímaní do služobného pomeru.

Uchádzačom sa umožní prístup ku všetkým ich osobným údajom spracúvaným v rámci výberového konania. Dotknutým osobám sa má umožniť najmä prístup k výsledkom ich hodnotenia zo všetkých fáz výberového konania (predbežný výber, pohovor a písomné testy), pokiaľ nie je možné uplatniť výnimku bližšie špecifikovanú v článku 6 prílohy III k služobnému poriadku.

Z tejto výnimky môže vyplývať to, že sa neumožní prístup k porovnávacím údajom týkajúcim sa iných uchádzačov (porovnávacie výsledky), ani k individuálnym posudkom členov výberovej komisie.

2. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Uchádzači, ktorí neboli zaradení do výberového konania

Žiadosť o preskúmanie

Uchádzač, ktorý má pocit, že došlo k chybe v súvislosti s jeho nezaradením z konkrétneho výberového konania (t. j. uchádzač nespĺňa kritériá oprávnenosti uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste), môže požiadať o opätovné posúdenie svojej prihlášky tak, že do 5 kalendárnych dní (najskôr mesiac po uplynutí lehoty na podávanie prihlášok) zašle žiadosť o preskúmanie s uvedením čísla príslušného výberového konania adresovanú predsedovi výberovej komisie, najlepšie e-mailom na adresu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Výberová komisia znova posúdi prihlášku a oznámi uchádzačovi svoje rozhodnutie do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti o preskúmanie.

Sťažnosti

Ak výberová komisia potvrdí pôvodné rozhodnutie o nezaradení uchádzača do výberového konania, uchádzač môže podať sťažnosť podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku adresovanú výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, najlepšie e-mailom na adresu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Sťažnosť sa musí podať do troch mesiacov od doručenia oznámenia rozhodnutia uchádzačovi. Výkonný riaditeľ oznámi uchádzačovi svoje odôvodnené rozhodnutie do štyroch mesiacov od dátumu podania sťažnosti. Ak po uplynutí tejto lehoty nie je doručená žiadna odpoveď na sťažnosť, považuje sa to za implicitné rozhodnutie o jej zamietnutí, proti ktorému možno podať odvolanie podľa článku 91 služobného poriadku.

V prípade zamietnutia sťažnosti uchádzač môže prípad predložiť na základe článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 91 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie na Súd pre verejnú službu Európskej únie:

Všeobecný súd   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Takisto je možné podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi podľa článku 228 Zmluvy o fungovaní EÚ a v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. EÚ L 113, 4.5.1994).

Takáto sťažnosť sa zasiela na adresu:

Európsky ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Upozorňujeme, že sťažnosti podané európskemu ombudsmanovi nemajú odkladný účinok na lehoty stanovené v článku 90 ods. 2 a článku 91 služobného poriadku. Tiež upozorňujeme, že pred podaním sťažnosti ombudsmanovi musia uchádzači predložiť sťažnosť EU-OSHA podľa článku 90 ods. 2 a dostať zamietavú odpoveď.

Uchádzači, ktorí boli zaradení do výberového konania, ale vylúčení v neskoršej fáze

Uchádzači, ktorí boli zaradení do výberového konania, ale boli vylúčení v neskoršej fáze, napr. uchádzači, ktorí neboli pozvaní na pohovor/testy, uchádzači, ktorí neuspeli vo fáze testu/pohovoru, a nakoniec uchádzači, ktorí neboli zaradení na rezervný zoznam, nemôžu požiadať o preskúmanie rozhodnutia výberovej komisie o ich vylúčení z výberového konania, ale môžu využiť postupy stanovené v článku 90 ods. 2 a článku 91 Služobného poriadku. Uchádzači môžu tiež podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi, ako je vysvetlené vyššie.

V prípade zamietnutia sťažnosti uchádzač môže prípad predložiť na základe článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 91 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie na Súd pre verejnú službu Európskej únie:

Všeobecný súd   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Na všetky otázky odpovie oddelenie ľudských zdrojov na adrese: recruitment at osha.europa.eu.