Резюме Свързани с работата мускулно-скелетни смущения: от проучвания към практики Какви са поуките?

Keywords:
Въпреки многото инициативи за превенция на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), те продължават да се срещат навсякъде в ЕС. Настоящият доклад обобщава резултатите от широкообхватен проект, целящ да установи причините и да установи грешките, както на ниво политика, така и в прилагането на ефективни мерки на работното място.
Проектът има три части — преглед на литературата, анализ на 142 политически мерки на национално ниво и качествен анализ, целящ установяване на начините, по които се води борба с МСС на работните места. В доклада обобщаваме резултатите от трите му части, определяме пречките и факторите за успех в борбата със свързаните с работата МСС и отправяме редица препоръки — от ниво политика до ниво работно място.
Изтегляне in: cs | da | de | el | en | fr | hu | it | ro | sl | sv |