Резюме Подобряване на спазването на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд: всеобхватен преглед

Keywords:
През последното десетилетие се наблюдаваха бързи промени в структурата, организацията и контрола на работата в ЕС, като не на последно място трябва да се посочат тези, които са резултат от настоящата пандемия. В ново проучване на EU-OSHA се разглеждат начините за постигане на съответствие със стандартите за здравословни и безопасни условия на труд и за насърчаване на по-добри практики в тази посока.
 
Във всеобхватния преглед на наличната понастоящем литературата се акцентира върху различни видове подкрепа, включително върху подходите спрямо веригата на доставките, докладите относно социалното въздействие и стимулите за предприятията във връзка със здравословните и безопасни условия на труд, както и върху иновативните стратегии и практики, приети от регулаторните органи в областта на ЗБУТ. Основните констатации и техните последици за бъдещата политика и по-нататъшните изследвания са представени в окончателен доклад и резюме, като е направен подробен анализ в отделен преглед на литературата.
Изтегляне in: da | el | en | fr | hu | nl | pl |