Summary - Образованието — данни от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER)

Keywords:

В изследване на Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията и в преглед на литературата относно управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) в образователния сектор в Европа е установено, че рисковете за БЗР пред този сектор са типично психосоциални и са свързани с мускулноскелетни смущения.

В сектора може да се приложат засилени мерки за управление на БЗР и да се повиши нивото на осведомеността относно рисковете, както и да се включат работещите, да се предложат обучения и да се определят представители за БЗР.

В доклада също така са представени редица специфични за сектора елементи на политиката за държавите членки и заинтересованите участници.

Изтегляне in: en | et | pt |