Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: оптимизиране на внедряването

Keywords:

Появата на технологии, например изкуствен интелект, машинно обучение, носими устройства и приложения за големи масиви от данни, наред с други, и все по-широкото им разпространение на работното място променят картината на мониторинга на БЗР. 

Цялостният успех на новите системи за мониторинг на БЗР ще зависи от ефективната комуникация на наличните научни изследвания и данни, постоянните усилия за стандартизация в целия ЕС и приобщаващото прилагане. Неприкосновеността на личния живот и защитата на данните на работниците са ключови приоритети в по-широките дискусии за гарантирането на безопасността на БЗР на национално равнище и на равнище ЕС. 

Изтегляне in: en