Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: видове, приложения и цели

Keywords:

Напредъкът и нарастващата достъпност на цифровите инструменти и технологии доведоха до появата на цифрови системи за мониторинг на БЗР. Цифровите системи за мониторинг на БЗР могат допълнително да предотвратят излагането на работниците на рискове, като предоставят изчерпателни и точни данни, недостъпни чрез традиционните методи за мониторинг на БЗР.

Този обзор на политиката изтъква колко е важно ясното определяне на цифровите системи за наблюдение на БЗР. Освен това се обсъждат ползите от тях и потенциалните предизвикателства както за работодателите, така и за служителите, като се набляга на значението на участието на работната сила в тяхното приемане и прилагане.  

Изтегляне in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |