Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: възможности и предизвикателства

Keywords:

Новите цифрови технологии за наблюдение на безопасността и здравето при работа променят работното място. Интелигентните системи за мониторинг на БЗР могат да идентифицират и измерват данните по по-систематичен и като цяло подобрен начин в сравнение с традиционните методи. Освен че помагат да се намали експозицията на работниците на рискове, те могат също да сведат до минимум вредните последици от злополуките и да подобрят тяхното разследване и докладване.

Националните политики могат да допълнят усилията на ЕС за целесъобразно информиране и обучение на ръководството и работниците относно възможностите на новите системи и да помогнат на МСП да получат достъп до цифрови системи за мониторинг на БЗР и да ги приемат, с цел да се увеличат ползите от цифровите системи за мониторинг на БЗР и да се сведат до минимум потенциалните недостатъци, свързани с използването им.

Изтегляне in: en