Безопасни и здравословни работни места в Европа: какво е положението през 2023 г.?

Keywords:

В настоящия обзор на политиката са обобщени основните констатации от доклада „Безопасност и здраве при работа в Европа: състояние и тенденции за 2023 г.“, в който се разглеждат различни показатели, тенденции и контекстуални развития в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Въпреки разработването на всеобхватна рамка за управление на рисковете за БЗР в държавите — членки на ЕС от средата на 80-те години на миналия век, някои области все още се нуждаят от подобрение в условия, в които намаляващият процент на трудови злополуки се компенсира от нарастването на психосоциалния и емоционалния натиск, засягащ благосъстоянието на работниците, докато физическите рискове и ергономичната тежест остават на високо и стабилно равнище.

Освен това използването на нови технологии на работното място, смяната на секторите и промените в работната сила, както и глобализацията, изискват по-широки и по-всеобхватни мерки за БЗР, за които настоящото кратко изложение предлага набор от препоръки за създателите на политики.

Изтегляне in: en