Безопасност и здраве при работа в Европа: състояние и тенденции през 2023 г.

Keywords:

Докладът описва състоянието на безопасността и здравето при работа в ЕС и обхваща настоящите тенденции и развитие. Той използва данни, събрани в рамките на инициативата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „Информационна система на ЕС за безопасност и здраве при работа“, и съчетава количествени показатели с обяснителни и аналитични описания.

Докладът обхваща тенденции, датиращи от 10 до 25 години назад — в зависимост от наличието на надеждни данни и методи. Той също така взема предвид съответните контекстуални фактори и инфраструктурите за БЗР. Накрая беше направен преглед на подобренията, стагнацията и двузначните развития, както и областите, пораждащи загриженост. 

Изтегляне in: en