Denmark: OSH Pulse 2022: БЗР в сферата на труда след пандемията

Keywords:

В настоящия доклад за страната са представени резултатите от експресно проучване на Евробарометър — OSH Pulse, възложено от EU-OSHA, за да се добие представа за състоянието на безопасността и здравето при работа (БЗР) на работните места след пандемията.

Интервютата са проведени през април и май 2022 г. Включени са въпроси за менталното и физическото здраве и важността на управлението на БЗР на работното място.

Изтегляне in: da | en |