Изкуствен интелект за управление на работниците: картографиране на определенията, употребите и последиците

Keywords:

Инструментите на изкуствения интелект (ИИ) възпрепятстват работния процес. Настоящият обзорен документ за политиките изследва влиянието на ИИ и потенциалното му отрицателно въздействие върху работниците.

Дава се определение на основаните на ИИ системи за управление на работниците, прави се преглед на това как и кой ги прилага и се обясняват рисковете и възможностите за безопасността и здравето на работниците при използването на тези системи.

В обзора са представени констатациите от изследване на EU-OSHA върху основаните на ИИ системи за управление на работниците и техните последици за ЗБУТ, което е извършено на базата на преглед на литературата, подробни анкети с експерти, консултации с националните фокусни точки и анализ на данните от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER-3).

Изтегляне in: en | lt |