Изкуствен интелект за управление на работниците: съществуващи и бъдещи регулаторни условия

Keywords:

Основаните на ИИ системи за управление на работниците могат да имат отрицателно въздействие върху здравето, безопасността и благосъстоянието на работниците.

В настоящия обзор на политиките се разглежда въпроса как съществуващите и новопредложените регулаторни правила относно ИИ, управлението на данни и здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на равнище ЕС и на национално равнище могат да смекчат възможните отрицателни въздействия на основаните на ИИ системи за управление на работниците върху ЗБУТ.

Формулирани са също така препоръки за намаляване на рисковете, свързани с проектирането и използването на основани на ИИ системи за управление на работниците. 

Изтегляне in: en | sl |