Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s teleprácou – Tipy pre zamestnávateľov

Keywords:

Telepráca nadobúda v posledných rokoch čoraz väčší význam. Ponúka mnoho potenciálnych výhod, môže mať však vplyv na zdravie pracovníkov a zhoršiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ak nie je náležite riadená.

Táto powerpointová prezentácia sa zameriava na teleprácu z domu a na to, prečo má byť súčasťou postupu posúdenia rizík každého zamestnávateľa. Takisto poukazuje na to, ako by zamestnávatelia mali vytvoriť politiku v oblasti telepráce, ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa hodnotenia rizík na pracovisku, ergonomického vybavenia, pracovného času a očakávaných výsledkov.

Prevziať in: de | el | en | et | fi | hr | is | lt | ro | sk |