Začleňovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do posudzovania kybernetickobezpečnostné rizík

Keywords:
Pri posudzovaní vplyvu kybernetických útokov sa nevenuje dostatočná pozornosť aspektom telesného a duševného zdravia zamestnancov, ako sú poranenia a psychosociálne problémy. Dochádza k tomu preto, že kybernetický útok sa považuje za externú hrozbu, zatiaľ čo bezpečnosť a ochrana zdravia je interná záležitosť. Organizácia musí zaradiť bezpečnosť a ochranu zdravia (BOZP) do posudzovania kybernetickobezpečnostných rizík, aby mohla čeliť kybernetickým útokom.
V diskusnom dokumente sa skúmajú riziká pre BOZP súvisiace s kybernetickými hrozbami a predstavuje sa holistický prístup ku kybernetickej bezpečnosti. Napríklad zvyšovanie informovanosti všetkých zainteresovaných strán, ako sú praktickí odborníci na BOZP či manažéri IT bezpečnosti, je základným prvkom v boji proti počítačovej kriminalite.
Prevziať in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |