You are here

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

O kampani Zdravé pracoviská

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizuje dvojročné kampane s názvom Zdravé pracoviská, ktoré sú podporované inštitúciami EÚ a európskymi sociálnymi partnermi a ktoré sú na národnej úrovni koordinované sieťou koordinačných stredísk agentúry.

Aktuálna kampaň naplánovaná na roky 2016 – 2017, ktorá nesie názov Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, podporuje udržateľnú prácu a zdravé starnutie. Kampaň propaguje význam prevencie rizík počas celého pracovného života a zvyšuje informovanosť o prispôsobovaní práce individuálnym schopnostiam, pomáha zamestnávateľom a zamestnancom poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily a umožňuje výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti.

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská sú dôležitou súčasťou každej kampane. Túto súťaž organizuje agentúra EU-OSHA v spolupráci s členskými štátmi a predsedníctvami Rady EÚ. Jej cieľom je oceniť vynikajúce a inovačné príspevky k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Cena za dobrú prax takisto slúži ako platforma na výmenu a propagovanie osvedčených postupov v Európe.

V rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016 – 2017 je cieľom súťaže Cena za dobrú prax upozorniť na vedúce príklady organizácií, ktoré aktívne riadia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Cieľom Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2016 – 2017 je oceniť spoločnosti a organizácie, ktoré preukázali vynikajúce a inovačné metódy podpory udržateľnej práce v kontexte starnúcej pracovnej sily, holistický prístup k riadeniu BOZP a uplatňovanie prevencie rizík a podpory zdravia počas celého života, aby sa zabezpečilo zdravé starnutie pri práci.

Agentúra EU-OSHA prijala 42 príspevkov z 23 krajín. Bolo medzi nimi aj päť príspevkov od oficiálnych partnerov kampane. Príspevky predložila široká škála organizácií rôznych veľkostí a z mnohých odvetví.

Hodnotením príspevkov sa zaoberala tripartitná európska porota, ktorú tvorili zástupcovia európskych sociálnych partnerov, Európskej komisie, Maltského orgánu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a agentúry EU-OSHA. Predsedom poroty bol Prof. Stephen Bevan z Inštitútu pre zamestnanecké štúdie (IES). Ocenených bolo deväť príspevkov. Porota pochválila deväť ďalších vrátane príspevkov oficiálnych partnerov kampane.

Všetky ocenené a uznané príklady sú prezentované v brožúrke Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2016 – 2017.