Към условия на труд, съобразени с нуждите на възрастните хора в Европа: гледната точка на агенциите на ЕС за жизнения цикъл на труда и застаряването

Keywords:

В доклада са откроени различните предизвикателства, свързани със застаряващата работна сила, и са разгледани иновативни решения. Координирана от EU-OSHA в сътрудничество със Cedefop, EIGE и Eurofound, всяка агенция на ЕС акцентира върху различен аспект на демографските промени и последиците от тях за заетостта, условията на труд и здравето и образованието на работниците.

В доклада са разгледани условията на труд, представени са примери за политика за здраве и безопасност на застаряващата работна сила, разгледан е аспектът за равенство между половете и е направен анализ на начина, по който професионалното обучение и ученето през целия живот могат да подпомогнат активния живот на възрастните хора на работното място.

 

Изтегляне in: en