По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — описания по държави: България

Keywords:

В описите по държави се разглеждат политиките, стратегиите и програмите на държавите членки и държавите от ЕАСТ за посрещане на предизвикателствата на застаряващата работна сила в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) и областите на политиката, които имат отношение към БЗР, а именно заетост, социални въпроси, обществено здраве, образование, включително политики, стратегии и програми във връзка с рехабилитацията/връщането на работа. В докладите се прави преглед на развитието на политиката и предприетите инициативи в Европа за справяне с тази демографска промяна.

Изтегляне in: bg | en |