Услуги за предотвратяване на риска в Норвегия — Съображения и възможност за прехвърляне

Keywords:

Настоящият обзор на политиката се съсредоточава върху ролята в Норвегия на външните служби за предотвратяване на риска в две области на дейност — услугите в областта на здравословните и безопасни условия на труд и схемата на регионалните представители по безопасността (РПО). Тези мерки подпомагат спазването на нормативната уредба и практиките в областта на безопасността и здравето при работа.

Схемата за услуги в областта на трудовата медицина допринася за подобряване на работните места в Норвегия. Схемата на РПО неизбежно е с различни условия за различните отрасли, но гарантира за всички, че представителят по безопасността в предприятията, които трябва да имат избран такъв, е с необходимото обучение. Обсъжда се и възможността за прехвърляне в други европейски държави.

Изтегляне in: en