Кампания 2018–19 г.: Здравословните работни места управляват опасните вещества

Image
Future Healthy Workplaces Campaigns

Излагането на опасни вещества е много по-често срещано на работните места в Европа, от колкото си мислят хората. Опасните вещества на работното място могат да причинят множество здравословни проблеми и болести, както и да са причина за риск за безопасността. Кампанията за периода 2018—2019 г. има за цел повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място, и насърчаване на култура за превенция на риска.

Цели на кампанията

 • За повишаване на осведомеността относно значението на превенцията на рисковете, свързани с опасните вещества, с принос за разсейване на често срещани погрешни разбирания.
 • За насърчаване на оценката на риска чрез предоставяне на информация относно практически инструменти и създаване на възможности за обмен на добри практики с акцент по-специално върху:
  • отстраняване или заместване на опасните вещества на работното място
  • йерархия на мерките за превенция (т.е. придържане към йерархията, изложена в законодателството, така че винаги да се избира най-ефективният вид мерки).
 • За повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с експозиции на канцерогени на работното място , чрез подкрепа на обмена на добри практики; ЕU-OSHA е подписала спогодбата за приемане на Пътната карта на ЕС за канцерогените.
 • За насочване на групи от работници със специфични нужди и по-високи нива на риска , чрез предоставяне на персонализирана информация, както и примери за добри практики. Рисковете може да са по-високи, тъй като тези работници са неопитни, неинформирани или физически по-уязвими, или защото те сменят често работните си места или работят в сектори, в които степента на осведоменост за проблема е ниска, или поради повишена или различна физиологична чувствителност (напр. млади чираци или различия между мъжете и жените).
 • За повишаване на познанията относно законодателната рамка , която е вече въведена за защита на работниците, както и информация за разработването на политики.

Обосновка

Въпреки множеството законодателни актове, целящи да предпазят работниците от опасни вещества, те продължават да са основен риск за безопасността и здравето на работното място. Голям брой лица в Европейския съюз са изложени на опасни вещества на работното си място. Освен това, тъй като опасностите често не са видими или не добре разбрани — може да са причинени от изпарения или прахови частици, или да се случат инцидентно — е възможно да не са правилно адресирани. Често не се вземат мерки, докато не е твърде късно.

Чрез съвместна работа, управителите и работниците могат да изградят стабилна култура за превенция на риска, в която заместването е част от рутинните процедури за превенция и защита. Пълната оценка на риска е ключова стъпка от този процес.

Събития по време на кампанията

Ключови дати от кампанията са:

 • Среща на ЕС партньорството: март 2018 г.
 • Наградите за стартиране на кампания и стартиране на добри практики: април 2018 г.
 • Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: октомври 2018 г.
 • Филмова награда „Здравословни работни места“: ноември 2018 г.
 • Обмен на добри практики: 2-то тримесечие на 2019 г.
 • Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: октомври 2019 г.
 • Филмова награда „Здравословни работни места“: ноември 2019 г.
 • Среща на високо равнище за здравословни работни места и Церемония по връчване на Наградите за добри практики: ноември 2019 г.

Кой може да участва? Как да се включите?

Всеки, които се интересува от безопасността и здравето на работното място е повече от добре дошъл да участва. В частност, насърчаваме следните групи да дадат своя глас за кампанията:

 • фокусните точки на EU-OSHA и техните мрежи;
 • социалните партньори (европейски и национални);
 • секторните комитети за социален диалог;
 • лицата, отговорни за определяне на политиката (на европейско и национално равнище);
 • големи предприятия, секторни федерации и сдружения на МСП;
 • европейските институции и техните мрежи (мрежата „Enterprise Europe“);
 • европейски неправителствени организации;
 • специалисти в областта на безопасността и здравето при работа и техните сдружения;
 • общността на изследователите в областта на безопасността и здравето при работа;
 • инспекциите по труда и техните сдружения;
 • медиите.

Има множество начини, по които да вземете участие. Например вие (или вашата организация) можете да:

 • повишите осведомеността, като разпространите материалите на кампанията;
 • организирате събития и мероприятия;
 • използвате и популяризирате практическите инструменти;
 • станете официален партньор на кампанията;
 • посетите сайта на кампанията и последвате хаштага на кампанията #EUhealthyworkplaces в социалните мрежи (Facebook, Twitter и LinkedIn).

Практическа помощ

Може да намерите голям набор от ресурси на сайта на кампанията тук www.healthy-workplaces.eu, включително:

 • пълен наръчник за кампанията;
 • серия от информационни листове по приоритетни теми;
 • практичен електронен инструмент, предлагащ насоки за управление на опасните вещества на работното място;
 • база данни, съдържаща казуси, инструменти и други материали за добра практика;
 • презентации, постери, брошури и инфографики, които може да се използват за популяризиране на кампанията;
 • инструментариума на кампанията, който да Ви подкрепя в дейностите Ви по кампанията;
 • база данни от аудио-визуален материал за повишаване на осведомеността и анимирани видеоклипове с участието на Напо;
 • полезни връзки.