Seminárne správy

Riziká na pracovisku ovplyvňujúce reprodukciu

Pracovný seminár „Riziká na pracovisku ovplyvňujúce reprodukciu: od poznatkov po akciu“ usporiadala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s francúzskou agentúrou pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) v dňoch 15. – 16. januára 2014 v priestoroch agentúry ANSES v Paríži. Zúčastnilo sa na ňom približne 60 osôb z rôznych členských štátov. Na pracovisku môžu hroziť rôzne riziká pre reprodukčné zdravie, a to nielen vplyvom chemických látok, ale aj fyzikálnych, biologických, ergonomických a iných faktorov. Aj keď sa problematika rizík pre reprodukciu týka zväčša žien a najmä tehotných žien, riziká v dôsledku výskytu faktorov poškodzujúcich reprodukciu môžu v skutočnosti vplývať na reprodukčné zdravie nielen žien, ale aj mužov a dokonca majú vplyv aj na budúce generácie. Poznatky sú však obmedzené a miera informovanosti nízka. Cieľom tohto pracovného seminára bolo podnietiť diskusiu o rizikách pre reprodukčné zdravie na pracovisku a podporiť konštruktívny dialóg medzi zainteresovanými stranami, ako aj predstaviť predbežné výsledky výskumu agentúry EU-OSHA. 

Event Details

Miesto: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Dátum začatia: 
15/01/2014 - 13:30
Dátum ukončenia: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26