Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Pracovníci s duševnými poruchami v digitalizovanom svete: výzvy, príležitosti a potreby

Keywords:

Článok poskytuje prehľad o tom, ako sa pracovníci s diagnostikovanými a nediagnostikovanými duševnými poruchami odlišne vyrovnávajú s prácou, technológiami/digitalizáciou a vzťahovými požiadavkami. Priznanie duševnej poruchy na pracovisku je pre zamestnanca často ťažké kvôli stigmatizácii. Zamestnávatelia by preto mali stimulovať zmenu kultúry podporujúcu diskrétnosť a dôveru.

Okrem toho mala pandémia COVID-19 významný vplyv na rozšírenie digitalizovanej práce (najmä práce na diaľku) a na nárast duševných porúch. V článku sa zdôrazňuje potreba prispôsobených prístupov, budovania dôvery a všeobecného uznania, ktoré sa prejavia v primeranej regulačnej a organizačnej podpore. Je čoraz dôležitejšie podporovať pokrok vo výskume v tejto oblasti, aby sa zabezpečilo uspokojovanie potrieb pracovníkov s duševnými poruchami v meniacom sa svete práce.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme