Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Inteligentné digitálne monitorovacie systémy pre bezpečnosť a ochranu zdravia: zdroje na pracovisku pre prípravu, realizáciu a používanie

Keywords:

U podnikov so silnou kultúrou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia je pravdepodobnejšie, že identifikujú nebezpečenstvá a podniknú kroky na ich prevenciu. Nové systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) využívajú digitálne technológie na hodnotenie rizík a minimalizáciu škôd. Úspech však závisí od informácií.

V tejto správe sa skúma význam zdrojov na pracovisku – od informácií o účele nových systémov monitorovania BOZP až po vykonávanie pokynov a ergonomických usmernení. V príkladoch osvedčených postupov sa poukazuje na spôsoby úspešnej integrácie nových systémov monitorovania BOZP na pracovisku. 

Prevziať in: en