Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku: Záverečná správa z celkovej analýzy

Keywords:

Táto správa sa opiera o hlavné zistenia trojročného pilotného projektu, ktorý inicioval Európsky parlament a riadila agentúra EU-OSHA, o problémoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré predstavuje starnúca pracovná sila.

Zistenia sú založené na prehľadoch o starnutí a BOZP, rehabilitácii a návrate do práce, na preskúmaní súčasných politík, programov a iniciatív pre udržateľnú prácu vrátane tých, ktoré sa týkajú rehabilitácie a návratu do práce v 28 členských štátoch EÚ a štyroch krajinách EZVO, ako aj na analýze určujúcich faktorov na zavádzanie preventívnych postupov a postupov týkajúcich sa podpory zdravia starnúcej pracovnej sily na pracoviskách.

Cieľom projektu bolo tiež posúdiť predpoklady nato, aby sa v systémoch BOZP zohľadnila starnúca pracovná sila a zabezpečila lepšia prevencia pre všetkých počas celého pracovného života.

Prevziať in: en