Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – záverečná správa z celkovej analýzy – zhrnutie

Keywords:

Toto zhrnutie vychádza zo správy obsahujúcej hlavné zistenia trojročného skúšobného projektu, ktorý inicioval Európsky parlament a riadila agentúra EU-OSHA, o problémoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobovaných starnúcou pracovnou silou.

Zistenia vychádzajú z prehľadov o starnutí a BOZP, rehabilitácii a návrate do práce, z preskúmaní súčasných politík, programov a iniciatív pre udržateľnú prácu vrátane tých, ktoré sa týkajú rehabilitácie a návratu do práce v 28 členských štátoch EÚ a štyroch krajinách EZVO a z analýzy určujúcich faktorov na zavádzanie preventívnych postupov a postupov týkajúcich sa podpory zdravia starnúcej pracovnej sily na úrovni pracoviska.

Cieľom projektu bolo tiež posúdiť predpoklady systémov BOZP, ktoré sú potrebné na zohľadnenie starnúcej pracovnej sily a zabezpečenie lepšej prevencie pre všetkých počas celého pracovného života.

Prevziať in: en