Bezpečné a zdravé pracoviská v Európe: aká je situácia v roku 2023?

Keywords:

V tomto informačnom dokumente sú zhrnuté hlavné zistenia správy s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy v roku 2023, v ktorej sa skúmajú rôzne ukazovatele, trendy a kontextový vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Hoci v členských štátoch EÚ od polovice 80. rokov 20. storočia prebieha vývoj komplexného rámca pre riadenie rizík v oblasti BOZP, niektoré oblasti si stále vyžadujú zlepšenie. Napriek klesajúcej miere pracovných úrazov totiž dochádza k nárastu významu psychosociálnych a emocionálnych stresových faktorov, ktoré ovplyvňujú dobré životné podmienky pracovníkov, a stabilne vysokú úroveň vykazuje aj výskyt fyzických rizík a ergonomickej záťaže.

Využívanie nových technológií pri práci, zmeny v rámci odvetví a v radoch pracovnej sily, ako aj globalizácia si navyše vyžadujú širšie a komplexnejšie opatrenia v oblasti BOZP. Tento informačný dokument v spojitosti s tým ponúka tvorcom politík súbor odporúčaní.

Prevziať in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |