Summary - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: súčasný stav a trendy v roku 2023

Keywords:

V správe sa opisuje súčasný stav v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v EÚ a pozornosť sa venuje aj súčasným trendom a vývoju. Bola vypracovaná na základe údajov, ktoré sa zhromaždili v rámci činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zameranej na „Informačný systém EÚ pre BOZP“ a kombinuje kvantitatívne ukazovatele s vysvetľujúcimi a analytickými opismi.

Správa sa zaoberá trendmi z predchádzajúcich 10 až 25 rokov, a to v závislosti od dostupnosti spoľahlivých údajov a metodických otázok. Zohľadňuje aj príslušné súvisiace okolnosti a infraštruktúry BOZP. V závere sa uvádza prehľad zlepšení, stagnujúceho a nejednoznačného vývoja a oblastí, ktoré vyvolávajú obavy. 

Prevziať in: en