Návrat do práce po práceneschopnosti z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy v súvislosti s psychosociálnymi rizikami pri práci

Keywords:

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú jedným zo zdravotných problémov, ktoré pracovníci najčastejšie nahlasujú, a sú veľmi častou príčinou pracovnej neschopnosti.

V tomto článku sa skúma účinok psychosociálnych rizík na návrat do práce s poškodením podporno-pohybovej sústavy. Vyplýva z neho, že medzi významné faktory úspešného návratu do práce patrí holistické posúdenie fyzických a psychosociálnych rizík, naplánovaný harmonogram návratu do práce, na ktorého príprave sa podieľa aj samotný
pracovník, a konštruktívne a nápomocné pracovné prostredie.

V článku sa stanovujú zásady osvedčených postupov pre úspešný návrat do práce, ktoré sú doložené príkladmi takýchto postupov.

Prevziať in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |