Rehabilitácia a návrat do práce: analytická správa o politikách, stratégiách a programoch EÚ a členských štátov

Keywords:

V tejto správe sa na pozadí starnúcej pracovnej sily uvádza prehľad prístupov k rehabilitácii a návratu do práce, ktoré sa prijali v rámci Európy. Analyzujú sa v nej faktory, ktoré ovplyvňujú to, či sa v krajinách vytvárajú a uplatňujú systémy rehabilitácie a návratu do práce, a ďalej sa identifikujú konkrétne faktory úspechu týchto systémov v Európe. Publikácia sa končí rozborom zistení, ktoré sú dôležité pre politiku a identifikuje oblasti, v ktorých je potrebný ďalší výskum na vyplnenie medzier v aktuálnych poznatkoch.

Prevziať in: en