Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo: odvetvie s vážnymi výzvami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Keywords:

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú jedným z najnebezpečnejších pracovných odvetví v Európe s vysokým počtom nehôd pri používaní vozidiel, strojov a pri manipulácii s dobytkom. Zdravotné a bezpečnostné riziká predstavuje aj vystavenie chemickým pesticídom, vibráciám, hluku a stresu.

Ako sa vysvetľuje v našom novom informačnom dokumente, riešenia nie sú jednoduché. Nové technológie a digitalizácia pracovných postupov prinesú určité zlepšenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ale môžu predstavovať aj nové nebezpečenstvá. Pokiaľ ide o úspešné riešenie výziev v oblasti BOZP, v dokumente sa odporúča prispôsobiť hodnotenie rizík situácii poľnohospodárov a lesníkov, ktorá sa mení, okrem iného, v dôsledku vplyvu zmeny klímy alebo trendov na trhu práce, a riešiť nedostatočné ohlasovanie problémov týkajúcich sa BOZP v tomto odvetví.

Prevziať in: Me | bs | de | en | es | hr | lt | mk | ro | sk | sl | sq | sr | sv |