Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v udržateľných dodávateľských reťazcoch

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Vývoj smerom k udržateľnosti, napríklad podpora obehového hospodárstva alebo udržateľného uzatvárania zmlúv, môže priamo ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Na zaistenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas zelenej transformácie Európy do roku 2040 je potrebné náležite začleniť aspekty BOZP do iniciatív udržateľnosti vo všetkých relevantných oblastiach politiky.

Ďalšie informácie o BOZP v udržateľných dodávateľských reťazcoch sa dozviete prostredníctvom nového diskusného dokumentu Monitoring and enhancing occupational safety and health in supply chains through sustainability assessment frameworks (Sledovanie a zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v dodávateľských reťazcoch prostredníctvom rámcov hodnotenia udržateľnosti).

Pozrite si našu tematickú časť venovanú obehovému hospodárstvu .