Sprawozdania z seminariów

Warsztaty pt. „Substancje rakotwórcze i nowotwory związane z miejscem pracy”

Warsztaty pt. „Substancje rakotwórcze i nowotwory związane z miejscem pracy” zostały zorganizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w dniach 3-4 września 2012 r. w pomieszczeniach użyczonych przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych w Berlinie. Uczestniczyło w nich ok. 60 osób reprezentujących różne kraje europejskie, Komisję Europejską, grupę roboczą ds. chemikaliów Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, grupę Chemex Komitetu Starszych Inspektorów Pracy (SLIC), Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL), Europejską Agencję Chemikaliów oraz Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem warsztatów było podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat narażenia na substancje rakotwórcze oraz okoliczności towarzyszących nowotworom w miejscu pracy, a także omówienie możliwości wykorzystania tej wiedzy w całej Unii Europejskiej w celu zmniejszenia obciążeń związanych z takimi nowotworami w przyszłości.

Event Details

Lokalizacja: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Data rozpoczęcia: 
03/09/2012 - 13:00
Data zakończenia: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21