Slovenija

U Sloveniji je sigurnost i zdravlje na radu u nadležnosti Ministarstva rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti te Ministarstva zdravstva. Navedena dva ministarstva nadziru i procjenjuju situaciju u prethodno navedenom području te na temelju toga osmišljavaju propise i rješenja radi standardiziranog uređenja sigurnosti i zdravlja na radu. Kontrola nad provedbom propisa u tom području u nadležnosti je Inspektorata rada Republike Slovenije.

Nacionalna mreža, koja uključuje suradnju između vladinih predstavnika, predstavnika sindikata i organizacija poslodavaca, stručnjaka i istraživača u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu i medicine rada, djeluje u okviru Ministarstva rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, koje izvršava dužnosti nacionalne središnjice EU-OSHA-e. Nacionalna mreža posebno sudjeluje u promicanju kulture sigurnosti.

Detaljne aktivnosti o nacionalnoj kontaktnoj točki i nacionalnoj mreži dostupne su na adresi: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si