Višejezičnost u EU-OSHA-i

Image

Višejezičnost je presudna za uključivu komunikaciju u Europskoj uniji, kao i za svaku paneuropsku organizaciju. Zahvaljujući višejezičnosti EU-OSHA-inih informacija, analiza i alata, Agencija može doprijeti do više ljudi.

Svladavanje jezičnih prepreka

EU-OSHA nastoji prenijeti svoje poruke što većem broju građana uvođenjem višejezičnosti u svoje svakodnevne aktivnosti. Osim toga, u suradnji s drugim organizacijama EU-a sudjeluje u inovativnim projektima u tom području.

Za EU-OSHA-u višejezičnost predstavlja temeljno načelo koje treba poštovati, a ujedno je pragmatičan odabir koji pomaže u ispunjenju misije Agencije.

EU-OSHA nastoji zajamčiti dostupnost svojih aktivnosti građanima EU-a neovisno o jeziku kojim govore uz kreativno razmišljanje i troškovno učinkovit rad. Navest ćemo nekoliko primjera:

  • animirani filmovi o Napu nemaju verbalne elemente pa ih svi mogu razumjeti i uživati u njima;
  • alati OiRA dostupni su na brojnim jezicima te korisnici mogu pretraživati alate po jeziku;
  • film kojem je dodijeljena filmska nagrada Zdrava radna mjesta u okviru nagrade stavlja se na raspolaganje nacionalnim središnjicama radi izrade titlova na njihovim jezicima.

Neki od materijala koje EU-OSHA izrađuje dostupni su na 25 jezika. Neki materijali, primjerice određene publikacije, prevode se na zahtjev nacionalnih središnjica. Središnjice imaju aktivnu ulogu u procjeni potrebe za prijevodima i nadziranju njihove kvalitete.

Internetske stranice EU-OSHA-e

Većina sadržaja na internetskim stranicama EU-OSHA-e dostupna je na više jezika; glavne stranice i sve izdvojene novosti i priopćenja za medije objavljeni na njezinim internetskim stranicama dostupni su na 25 jezika.

Zajedno s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije EU-OSHA je 2017. osvojila nagradu Europskog ombudsmana za dobro upravljanje u kategoriji „Izvrsnost u pružanju usluga usmjerenih na građana/korisnika” za inovativan rad na projektu u svrhu lakšeg upravljanja prevođenjem višejezičnih internetskih stranica.

Kampanje za zdrava mjesta rada

Kampanjama za zdrava mjesta rada nastoji se povećati osviještenost u cijeloj Europi na način da se dopre do što više ljudi i što više malih poduzeća. EU-OSHA smatra da je važno da kampanje budu uključive te stoga sve ključne materijale kampanje prevodi na 25 jezika, uključujući internetske stranice posvećene kampanji, na kojima se nalazi najveći broj informacija i alata povezanih s kampanjom. Kada je riječ o ostatku materijala i publikacija u okviru kampanje, mogućnost prijevoda tih materijala nudi se središnjicama, koje mogu odlučiti koje od njih smatraju najvažnijima.

Doprinos osiguravanju kvalitetnih prijevoda

EU-OSHA je u suradnji s Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT) i Uredom za publikacije Europske unije provela projekt ažuriranja i širenja njihovih višejezičnih pojmovnika iz područja sigurnosti i zdravlja na radu. Cilj toga bio je pomoći prevoditeljima u izradi dosljednih, točnih i ažurnih verzija tekstova o sigurnosti i zdravlju na radu.

Višejezični pojmovnik sada je integriran u sustav upravljanja sadržajem internetskih stranica EU-OSHA-e. Sadržava 2 000 novih pojmova s izravnim prijevodima, definicijama, upućivanjima na izvore i kontekst u IATE-u (međuinstitucijska terminološka baza Europske unije, koju održava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije) i EuroVocu (višejezični pojmovnik Ureda za publikacije). Kako bi se zajamčila njihova točnost, sve su prijevode pregledale nacionalne središnjice Agencije.

Pojmovi se upotrebljavaju za označavanje publikacija i drugih vrsta sadržaja, što omogućuje lakše i učinkovitije pronalaženje podataka o sigurnosti i zdravlju na radu.

EU-OSHA je u okviru kampanje za zdrava mjesta rada izradila i glosare iz specifičnih područja znanja o sigurnosti i zdravlju na radu. Oni se mogu pronaći na internetskim stranicama kampanje i na relevantnim internetskim stranicama Agencije.