REACH – Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

Informacije o rizicima koje tvari predstavljaju te o tome kako s njima treba postupati moraju biti dostupne u cijelom proizvodnom lancu, a obvezu osiguravanja tih informacija imaju proizvođači i dobavljači kemikalija.

Uredbom REACH zahtijeva se od poduzeća ili pojedinaca koji tijekom industrijskih ili radnih aktivnosti upotrebljavaju određenu kemijsku tvar, u čistom obliku ili u smjesi, da proslijede informacije proizvođačima i dobavljačima kemikalija ili Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA). Ta se poduzeća nazivaju daljnjim korisnicima. Daljnji korisnici imaju ključnu ulogu u promicanju sigurne upotrebe kemikalija provođenjem mjera za sigurnu upotrebu u vlastitim poduzećima i priopćavanju relevantnih informacija svojim dobavljačima i klijentima.

Uredba je izravno povezana s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) kojom se utvrđuju oznake i piktogrami upozorenja i obavijesti koji su važan izvor informacija za zaštitu na radnom mjestu.

Poveznice na zakonodavstvo o radnim mjestima

U skladu sa zakonodavstvom u pogledu radnih mjesta, poslodavac je dužan provesti procjenu rizika i osigurati da su radnici zaštićeni te da su im pružene informacije, smjernice i osposobljavanje o sigurnoj upotrebi kemikalija na radnom mjestu, na temelju podataka koji proizlaze iz oznaka i sigurnosno-tehničkih listova. Poslodavac ima pravo i tražiti dodatne informacije od dobavljača.

U okviru sustava REACH redovito se prikupljaju podaci o zdravstvenim i sigurnosnim rizicima povezanima s upotrebom kemijskih tvari. Podnositelj registracije (proizvođač ili uvoznik), koji te podatke treba dostaviti Europskoj agenciji za kemikalije, mora ih priopćiti i daljnjim korisnicima, osiguravajući prošireni sigurnosno-tehnički list sa scenarijima izloženosti koji sadržava radne uvjete i mjere upravljanja rizikom za sigurnu upotrebu radi lakšeg pružanja osposobljavanja radnicima i olakšavanja postupka procjene rizika. Podnositelj registracije istodobno ima pravo na informacije od daljnjih korisnika o važnosti predloženih mjera upravljanja rizikom, posebno ako one nisu primjerene.

Registracija

Uredbom REACH zahtijeva se registracija svih kemijskih tvari koje se proizvode u EU-u ili uvoze u EU u količinama od 1 tonu ili više godišnje.

Ključne točke
Većina poduzeća upotrebljava kemikalije, katkad a da toga nisu ni svjesni; stoga trebate provjeriti koje su vaše obveze ako u svojim industrijskim ili radnim aktivnostima upotrebljavate kemikalije, npr. boje, ljepila ili proizvode za čišćenje. Moguće je da imate određene obveze u skladu s Uredbom REACH. Ako vaše poduzeće upotrebljava kemikalije na radnom mjestu, provjerite s poslodavcem je li poduzeto sljedeće:

  • Kemijske tvari koje upotrebljavate registrirane su ili trebaju biti registrirane. Te su informacije dostupne na internetskim stranicama ECHA-e.
  • Vaše su upotrebe obuhvaćene u ažuriranim sigurnosno-tehničkim listovima.
  • U procjeni rizika vodi se računa o mjerama upravljanja rizikom kako je opisano u sigurnosno-tehničkim listovima i scenarijima izloženosti radi osiguravanja sigurne uporabe kemikalija.
  • Radnike ili njihove predstavnike savjetuje se i obavještava o procjeni rizika na radnom mjestu.

Izvor: ECHA, ETUI

Proizvođači i uvoznici podnose ECHA-i informacije o opasnim svojstvima tvari, o razvrstavanju i označivanju te o procjeni mogućeg rizika koji tvar predstavlja. Potrebna je suradnja s drugim poduzećima koja registriraju istu tvar. Podatke koji nedostaju potrebno je osigurati te redovito ažurirati sigurnosno-tehničke listove.

Odjeljak ECHA-inih internetskih stranica „Podaci o kemikalijama” osigurava pristup centraliziranim bazama podataka koje su otvorene za javnost i tijela vlasti (ECHA-u, Europsku komisiju, nadležna i provedbena tijela država članica).

Rokovi za registraciju

Uredba REACH stupila je na snagu 1. lipnja 2007. radi pojednostavljivanja i poboljšanja nekadašnjeg zakonodavnog okvira za kemikalije u EU-u.

Uredbom su predviđene tri registracijske faze čiji su rokovi 30. studenoga 2010., 30. svibnja 2013. i 30. svibnja 2018.

Saznajte više o zajedničkim kampanjama s europskim sindikatima i ECHA-om o obvezama poslodavaca u skladu s Uredbom REACH: 2010.; 2012.; 2013.; 2015.

Vrednovanje

ECHA i države članice evaluiraju informacije koje su podnijela poduzeća kako bi ispitale kvalitetu registracijskih dosjea i prijedloga za testiranje te razjasnile predstavlja li predmetna tvar rizik po zdravlje ljudi ili okoliš. Za odabrani broj tvari određena država članica provodi detaljniju evaluaciju. Kemijske tvari koje su već regulirane drugim zakonodavstvima, kao što su lijekovi ili radioaktivne tvari, djelomično su ili potpuno izuzete iz zahtjeva Uredbe REACH.

Više informacija o evaluaciji kemikalija (ECHA)

Autorizacija i ograničenja

U skladu s Uredbom REACH opasne tvari mogu biti zabranjene ako nije moguće upravljati rizicima koje predstavljaju. Isto tako, moguće je ograničiti upotrebu tvari ili upotreba može podlijegati prethodnoj autorizaciji.

Država članica, ili ECHA na zahtjev Europske komisije, može predložiti ograničenja. Dva znanstvena odbora provode evaluaciju, a ECHA njihova mišljenja prosljeđuje Europskoj komisiji, koja predlaže novo ograničenje ili reviziju postojećeg ograničenja koje treba biti uvedeno.

Svaka država članica ili ECHA (na zahtjev Europske komisije) može predložiti da tvar bude prepoznata kao posebno zabrinjavajuća tvar (SVHC), koja može podlijegati autorizaciji. Ako se određena posebno zabrinjavajuća tvar stavi na popis za autorizaciju, poduzeća mogu ECHA-i poslati zahtjev za autorizaciju za određene upotrebe, ali ne mogu upotrebljavati predmetnu tvar u druge svrhe. Karcinogene, reproduktivno toksične i mutagene tvari, kao i tvari koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova, smatraju se posebno zabrinjavajućim tvarima, ali moguće je predložiti da se i neke druge tvari svrstaju u skupinu posebno zabrinjavajućih tvari.

Dugoročno gledano, najopasnije tvari trebaju biti zamijenjene manje opasnim tvarima. Isto tako, zamjena i uklanjanje prve su mjere koje je potrebno primijeniti kako bi se zaštitili radnici. Pobrinite se da provjerite nacionalne zakone o posebnim mjerama koje je potrebno poduzeti te zabranama i ograničenjima upotrebe.

Potpora

Uredbom REACH osnovana je i Europska agencija za kemikalije (ECHA) koja ima središnju koordinacijsku i provedbenu ulogu u cjelokupnom postupku.

Nacionalne službe za pomoć potpora su agenciji te pružaju smjernice i informacije. Često osiguravaju i koordinaciju s nacionalnim tijelima za sigurnost i zdravlje na radu.