You are here

REACH – Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

REACH znači Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija. Informacije o rizicima koje predstavljaju tvari te o tome kako s njima treba postupati moraju se dostavljati u proizvodnom lancu u okviru jedinstvenog sustava za registraciju, evaluaciju i autorizaciju kemikalija.

U Uredbi REACH zahtijeva se također da tvrtke ili pojedinci koji u okviru svojih industrijskih ili radnih aktivnosti upotrebljavaju kemijske tvari, u čistom obliku ili u nekoj smjesi, prenose informacije proizvođačima kemikalija ili Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA). Te se tvrtke zovu daljnji korisnici. Daljnji korisnici imaju ključnu ulogu u unapređenju sigurne uporabe kemikalija provođenjem sigurne uporabe na vlastitom mjestu rada i prenošenjem važnih informacija i svojim dobavljačima i klijentima.

Ta je uredba također izravno povezana s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP), kojom su utvrđene izjave i simboli o opasnosti i mjerama opreza koji su važan izvor informacija za zaštitu na radnom mjestu.

Poveznice na zakone o radnim mjestima

U skladu sa zakonodavstvom o radnom mjestu, poslodavčeva je obveza provesti procjenu rizika i osigurati da su radnici zaštićeni te da su im pružene informacije, smjernice i obuka o sigurnoj uporabi kemikalija na radnom mjestu, na osnovi informacija izvedenih iz oznaka i sigurnosno-tehničkog lista. Poslodavac također ima pravo tražiti dodatne informacije od dobavljača.

Sustav REACH redovito skuplja podatke o zdravstvenim i sigurnosnim rizicima od uporabe kemijskih tvari. Podnositelj registracije (proizvođač ili uvoznik), koji te podatke treba dostaviti Europskoj agenciji za kemikalije, također treba priopćiti te informacije daljnjem korisniku, osiguravajući mu prošireni sigurnosno-tehnički list sa scenarijima izloženosti koji sadrži radne uvjete i mjere upravljanja rizikom za sigurnu uporabu radi olakšavanja obuke radnika i postupka procjene rizika. Podnositelj registracije istodobno ima pravo na informacije od daljnjih korisnika o važnosti predloženih mjera upravljanja rizikom.

Registracija

U skladu s Uredbom REACH zahtijeva se registracija svih kemijskih tvari koje se proizvode u EU-u ili uvoze u EU u količinama od 1 tonu ili više godišnje.

Ključne točke
Većina tvrtki upotrebljava kemikalije, katkad a da toga nisu svjesne, i stoga trebate provjeriti svoje obveze ako u svojim industrijskim ili radnim aktivnostima upotrebljavate kemikalije. Moguće je da imate određene obveze u skladu s Uredbom REACH. Ako vaša tvrtka upotrebljava kemikalije na radnom mjestu, provjerite s poslodavcem je li poduzeto sljedeće:

  • kemijske tvari koje upotrebljavate registrirane su ili trebaju biti registrirane. Te su informacije dostupne na ECHA-inoj internetskoj stranici;
  • vaše su uporabe obuhvaćene u ažuriranim sigurnosno-tehničkim listovima;
  • u procjeni rizika vodi se računa o mjerama upravljanja rizikom kako je opisano u sigurnosno-tehničkim listovima i scenarijima izloženosti radi osiguravanja sigurne uporabe kemikalija.
  • Radnike ili njihove predstavnike savjetuje se i obavještava o procjeni rizika na radnom mjestu

Izvor: ECHA, ETUI

Proizvođači i uvoznici podnose ECHA-i informacije o opasnim svojstvima tvari, o razvrstavanju i označivanju te o procjeni mogućeg rizika koji tvar predstavlja. Potrebno je da surađuju s drugim tvrtkama koje provode registraciju iste tvari. Podatke koji nedostaju potrebno je dostaviti te redovito ažurirati sigurnosno-tehničke listove.

ECHA i države članice provode evaluaciju podataka koje podnose tvrtke kako bi se pregledala kvaliteta registracijskih dosjea i prijedloga za ispitivanje, kao i da bi se razjasnilo je li određena tvar opasna za ljudsko zdravlje i okoliš. Za odabrani broj tvari određena država članica provodi detaljniju evaluaciju. Kemijske tvari koje su već regulirane drugim zakonima, primjerice lijekovi ili radioaktivne tvari, djelomično su ili potpuno izuzete iz zahtjeva u skladu s Uredbom REACH.

ECHA-in odjeljak „Podaci o kemikalijama“ osigurava pristup centraliziranim bazama podataka koje su otvorene za javnost i tijela vlasti (ECHA-u, Europsku komisiju, nadležna i provedbena tijela država članica). Pruža i poveznicu na Globalni portal OECD-a za podatke o kemijskim tvarima.

Autorizacija i ograničenja

U skladu s Uredbom REACH opasne tvari mogu biti zabranjene ako se ne može upravljati rizicima koje predstavljaju. Također je tako moguće ograničiti uporabu tvari ili uporaba može podlijegati prethodnoj autorizaciji.

Država članica, ili ECHA na zahtjev Europske komisije, može predložiti ograničenja. Dva znanstvena odbora provode evaluaciju, a ECHA njihova mišljenja prosljeđuje Europskoj komisiji, koja predlaže novo ograničenje ili reviziju postojećeg ograničenja koje treba biti uvedeno.

Svaka država članica ili ECHA (na zahtjev Europske komisije) može predložiti da tvar bude prepoznata kao posebno zabrinjavajuća tvar (SVHC)koja može podlijegati autorizaciji. Ako se određeni SVHC stavi na popis za autorizaciju, tvrtke mogu ECHA-i poslati zahtjev kojim traže autorizaciju za određene uporabe, no inače ne mogu upotrebljavati dotične tvari. U tom je pogledu moguće predložiti i kancerogene tvari, tvari koje su toksične za reprodukciju i mutagene tvari, kao i respiratorne senzibilizatore razvrstane u SVHC-ove.

Dugoročno gledano, najopasnije tvari trebaju biti zamijenjene manje opasnim tvarima. Zamjena i eliminacija prve su mjere koje također treba primijeniti kako bi se zaštitili radnici. Pobrinite se da provjerite nacionalne zakone o posebnim mjerama koje je potrebno poduzetite zabranama i ograničenjima uporabe.

Rokovi

Uredba REACH stupila je na snagu 1. lipnja 2007. radi pojednostavljivanja i poboljšanja nekadašnjeg zakonodavnog okvira za kemikalije u Europskoj uniji (EU).

Uredbom su predviđene tri registracijske fazečiji su rokovi 30. studenoga 2010., 30 studenoga 2013. i 30 studenoga 2018.

Zajedničke kampanje s europskim sindikatima i ECHA-om o obvezama poslodavaca u skladu s Uredbom REACH: 2010.; 2012.; 2013.; 2015

Podrška

Uredbom REACH osnovana je i Europska agencija za kemikalije (ECHA), koja ima središnju koordinacijsku i provedbenu ulogu u ukupnom procesu.

Nacionalni odjeli za pomoć potpora su agenciji i osiguravaju smjernice i informacije. Često osiguravaju koordinaciju s nacionalnim tijelima za sigurnost i zdravlje na radu.