Zaštita podataka

Image

Novim zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka predviđa se veća zaštita pojedinca. Imate pravo znati kada i kako se Vaši osobni podaci obrađuju (prikupljaju, upotrebljavaju, pohranjuju) u Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA).

Svi osobni podaci koje EU-OSHA prikuplja obrađuju se u skladu s odredbama nove Uredbe (EU) 2018/1725 od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Kao opće načelo, EU-OSHA obrađuje osobne podatke isključivo u svrhu izvršavanja zadaća u javnom interesu na temelju Ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i Uredbe (EU) 2019/126 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94.

Ispitanici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak i brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade podataka i pravo na prigovor na takvu obradu.

Svi zahtjevi za ostvarivanje nekog od tih prava trebaju se uputiti e-poštom organizacijskom dijelu Agencije koji je zadužen za postupak obrade i koji je naveden u odgovarajućoj izjavi o zaštiti podataka u okviru postupka obrade.

Ispitanici se u svakom trenutku mogu savjetovati sa službenikom za zaštitu podataka EU-OSHA-e (dpo osha [točka] europa [točka] eu) ili obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Detaljnije informacije o postupcima obrade osobnih podataka koje provodi EU-OSHA dostupne su u našem registru evidencija.

Informacije o našoj politici interneta, uključujući upotrebu kolačića i mogućnost izuzimanja, potražite u našoj posebnoj izjavi o privatnosti. Upotrebljavamo društvene medije kako bismo predstavili svoj rad na kanalima društvenih medija. Svaki kanal društvenih medija ima vlastitu politiku obrade Vaših osobnih podataka kada pristupate njegovim internetskim stranicama. Stoga biste prije upotrebe društvenih medija trebali pozorno pročitati relevantnu politiku zaštite privatnosti.

Informacije o našoj politici korištenja interneta, uključujući upotrebu kolačića i mogućnost izuzimanja, potražite u našoj posebnoj izjavi o zaštiti podataka. Upotrebljavamo društvene mreže kako bismo na njihovim kanalima predstavili svoj rad. Svaki kanal društvenih mreža ima vlastita pravila obrade vaših osobnih podataka kada pristupate njegovim mrežnim mjestima. Stoga biste prije upotrebe društvenih mreža trebali pozorno pročitati odgovarajuća pravila o zaštiti podataka.

 

Interna pravila o ograničenjima određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka, koja su donesena u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2018/1725 dostupna su ovdje.