Institucije EU-a

Kao jedna od decentraliziranih agencija EU-a, EU-OSHA je zasebno tijelo Europske unije. Međutim, EU-OSHA održava bliske odnose, formalne kao i neformalne, s institucijama EU-a i njezinim brojnim sestrinskim agencijama te održava taj kontakt kroz ured za vezu u Bruxellesu.

Formalni odnosi s institucijama EU-a održavaju se na tri načina:

  1. EU-OSHA pruža informacije institucijama EU-a te državama članicama, socijalnim partnerima i zajednici za sigurnost i zdravlje na radu (OSH). Institucije su među glavnim korisnicima proizvoda i usluga EU-OSHA-e;
  2. među članovima Upravnog odbora EU-OSHA-e je i Europska komisija (EK) koja ima bitnu ulogu u usvajanju programa rada i
  3. proračun EU-OSHA-e dio je općeg proračuna EU-a te se određuje putem općeg proračunskog postupka EU-a.

Također postoje i neformalni odnosi:

  1. EU-OSHA poziva predstavnike institucija da sudjeluju u raznim projektima i mrežama. Dužnosnici Europske komisije redovito su članovi savjetodavnih i upravljačkih odbora za projekte EU-OSHA-e. Govornici ili sudionici iz Europske komisije, Europskog parlamenta i ostalih tijela EU-a pozvani su na konferencije EU-OSHA-e;
  2. EU-OSHA surađuje s institucijama na projektima i događajima, i radi s Vijećem na programima predsjedanja, te pruža stručno znanje, pronalazi govornike ili pruža ostale oblike potpore za događaje koje organizira predsjedništvo. Također sudjeluje u organizaciji zajedničkih događaja s Europskim parlamentom te je
  3. uključena u odbore i mreže institucija EU-a, poput Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu i Odbora viših inspektora rada Europske komisije.
  4. EU-OSHA redovito pruža informacije predstavnicima Europskog socijalnog dijaloga i Odborima za sektorski socijalni dijalog te surađuje s njima.

Europska komisija

Europski parlament

Vijeće Europske unije