Institucije EU-a

Kao jedna od decentraliziranih agencija EU-a, EU-OSHA je samostalno tijelo EU-a koje održava bliske formalne i neformalne odnose s institucijama EU-a te brojnim tijelima i agencijama EU-a. Ured za vezu u Bruxellesu ima važnu ulogu u održavanju tih veza.

EU-OSHA pruža informacije institucijama EU-a, državama članicama, socijalnim partnerima i zajednici stručnjaka za sigurnost i zdravlje na radu. Institucije su među glavnim korisnicima proizvoda i usluga Agencije.  Formalni odnosi obuhvaćaju sljedeće:

  1. EU-OSHA ima ključnu ulogu u provedbi politika EU-a u području sigurnosti i zdravlja na radu, a naročito strateškog okvira EU-a za sigurnost i zdravlje na radu.
  2. Među članovima Upravnog odbora EU-OSHA-e su i predstavnici Europske komisije (EK) i jedan promatrač kojeg imenuje Europski parlament (EP).
  3. Doprinos u proračun EU-OSHA-e utvrđuje se općim proračunskim postupkom EU-a.
  4. Uspostavljeni su različiti mehanizmi odgovornosti, kojima se osigurava da EU-OSHA cjelovito izvješćuje institucije o svojim aktivnostima.

Postoje i neformalni odnosi:

  1. EU-OSHA poziva predstavnike institucija da sudjeluju u raznim njezinim projektima i mrežama. Dužnosnici Europske komisije redovito sudjeluju u radu savjetodavnih ili upravljačkih odbora za projekte EU-OSHA-e. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta ili drugih tijela EU-a pozivaju se na konferencije EU-OSHA-e u svojstvu govornika ili sudionika.
  2. EU-OSHA surađuje s institucijama na projektima i događanjima te s Vijećem radi na programima Predsjedništva. Pritom pruža stručna znanja i ostalu pomoć, a njezini predstavnici sudjeluju kao govornici ili moderatori na događanjima Predsjedništva. Organiziraju se i zajednička događanja s Europskim parlamentom.
  3. EU-OSHA sudjeluje u radu odbora i mreža pri institucijama EU-a, kao što su Savjetodavni odbor EK-a za sigurnost i zdravlje na radu (ACSH) i Odbor viših inspektora rada (SLIC).
  4. EU-OSHA redovito dostavlja informacije za potrebe formalnog europskog socijalnog dijaloga i surađuje sa sektorskim odborima za socijalni dijalog.

Europska komisija

Europski parlament

  • Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja: EU-OSHA redovito izvješćuje Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL).  Odboru se često podnose sažeta izvješća (brifinzi) o programu rada i aktivnostima EU-OSHA-e, kao i o kontinuiranoj suradnji sa zastupnicima u Europskom parlamentu. 

Vijeće EU-a

  • Vijeće EU-a:  EU-OSHA redovito sudjeluje u aktivnostima Vijeća EU-a, prije svega putem svoje mreže nacionalnih središnjica i članova tripartitnog Upravnog odbora.  Uz to, Agencija pomaže državama članicama koje su domaćini rotirajućeg predsjedništva Vijeća, i to putem svojih nacionalnih mreža i u suradnji sa stalnim predstavništvima pri EU-u u Bruxellesu.