Anketa o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi

Rak povezan s radom jedan je od najvećih problema u području zaštite zdravlja na radu u Europi. Jedan od načina za rješavanje tog problema jest pružanje aktualnih i pouzdanih podataka o izloženosti radnika rizicima koji mogu dovesti do bolesti. Zbog toga je EU-OSHA provela anketu o izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi.

Svrha ankete

Svrha je ankete bolje utvrditi čimbenike rizika od raka iz kojih proizlazi većina izloženosti i time pružiti njihov točan i sveobuhvatan pregled koji može pridonijeti osmišljavanju preventivnih mjera, podizanju svijesti i oblikovanju politika, čime se u konačnici pomaže u borbi protiv raka povezanog s radom.

Tom se aktivnošću namjeravaju osigurati važne informacije koje nedostaju, a čiji je nedostatak utvrđen tijekom različitih preinaka Direktive o karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima.

Pripremne aktivnosti za anketu o izloženosti radnika započele su 2020., a anketa je otada izrađena, testirana i provedena na nasumičnom uzorku tisuća zaposlenih osoba u šest država članica EU-a: Njemačkoj, Irskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Mađarskoj i Finskoj. Upitnici su osmišljeni kako bi se procijenila vjerojatna izloženost radnika poznatim čimbenicima rizika od raka (24 čimbenika), koji uključuju industrijske kemikalije, tvari i smjese nastale u procesima te fizičke čimbenike rizika.

Utjecaj ankete

Sudionici ankete nasumično su odabrani u svakoj zemlji te su odgovarali na detaljna pitanja o zadaćama koje su obavili na radnom mjestu tijekom posljednjeg radnog tjedna i o primijenjenim preventivnim mjerama. Na temelju njihovih odgovora vjerojatnost izloženosti čimbenicima rizika od raka automatski je procijenjena s pomoću inovativnog alata, odnosno sustava za procjenu profesionalne izloženosti na temelju integrirane baze podataka (OccIDEAS).

S pomoću informacija dobivenih anketom EU-OSHA može pružiti bolje statističke podatke i osigurati uvide koji mogu poslužiti za oblikovanje politika utemeljeno na dokazima. Očekuje se da će se anketom poboljšati zaštita od opasnih tvari i pridonijeti smanjenju broja slučajeva raka povezanog s radom. Anketa može pridonijeti brojnim aktivnostima na sljedeće načine:

Prikupljeni podatci mogu se upotrijebiti i za razvoj alata za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu te poslužiti kao ulazni podatci za te alate, koji se mogu staviti na raspolaganje građanima. Izrađuju se i objavljuju izvješća s analizama i informativni članci kako bi informacije bile dostupnije široj javnosti.

Općenito, anketa o izloženosti radnika važan je izvor podataka za tvorce politika, istraživače i posrednike, koji mogu odrediti prioritete i poduzeti pravodobne i odgovarajuće mjere za suzbijanje raka povezanog s radom.

Pregled početnih rezultata ankete

Prvi rezultati ankete o izloženosti radnika pokazali su da su izloženosti ultraljubičastom sunčevu zračenju, emisijama ispušnih plinova dizelskih motora, benzenu, respirabilnim kristalnim česticama silicijeva dioksida i formaldehidu najčešće vjerojatne profesionalne izloženosti među 24 analizirana čimbenika rizika od raka. 

Rezultati ankete uključuju i informacije o radnicima koji su tijekom posljednjeg radnog tjedna bili izloženi višestrukim izvorima izloženosti, što znači da su bili izloženi najmanje dvama čimbenicima rizika od raka koji se ne javljaju nužno u isto vrijeme ili u okviru istih radnih postupaka. Podatci pokazuju da je više od 60 % radnika u djelatnostima rudarstva i vađenja te u građevinskim djelatnostima bilo izloženo višestrukim izvorima izloženosti. U anketi je otkriveno da je vjerojatnost izlaganja jednom ili više čimbenika rizika od raka 1,3 puta veća kod radnika koji rade u mikropoduzećima ili malim poduzećima (s manje od 50 zaposlenika) nego kod radnika koji rade u srednjim ili velikim poduzećima. EU-OSHA analizirala je i podatke o različitim okolnostima izloženosti svakom čimbeniku rizika. 

Anketu o izloženosti radnika proveli su u razdoblju od rujna 2022. do veljače 2023. osposobljeni lokalni anketari upotrebom metode CATI (računalno potpomognutog telefonskog anketiranja). Nakon dovršetka faza terenskog rada i kontrole kvalitete, na raspolaganje za potrebe analize stavljena su 24 402 valjana intervjua. Anketirana populacija obuhvaća pojedince u dobi od 15 godina ili više koji rade u svim sektorima gospodarske djelatnosti u šest navedenih država članica EU-a. U anketu su uključene samozaposlene osobe i zaposlenici u organizacijama svih veličina. Pitanja su prevedena s engleskog na odgovarajuće nacionalne jezike.