Obratite nam se

EU-OSHA priprema, prikuplja, analizira i širi informacije o pitanjima sigurnosti i zdravlja na radu u cilju poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu na radnim mjestima diljem EU-a.

Naše internetske stranice mogu se u cijelosti pretraživati te su na njima opsežno obuhvaćena pitanja iz područja sigurnosti i zdravlja na radu. Predlažemo da informacije potražite na internetskim stranicama Agencije i na OSHwiki

Međutim, ne uspijete li pronaći konkretne informacije, provjerite nalazi li se vaš upit među često postavljanim pitanjima u nastavku, a ako ga nema, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

Potrudit ćemo se da vam, u okviru svojih mogućnosti, odgovorimo u roku od dva tjedna. Možete nam i pisati na bilo kojem službenom jeziku EU-a, no imajte na umu da može doći do kašnjenja zbog vremena potrebnog za prijevod vaše poruke i našeg odgovora. Na poruke na engleskom jeziku vjerojatno će se brže odgovoriti jer sve osoblje Agencije govori taj jezik. Nastojimo odgovoriti na pitanja u najkraćem mogućem roku.

Image
miribilla building

 

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5. kat
E-48003 Bilbao, ŠPANJOLSKA
E-pošta: information at osha dot europa dot eu

Kako do nas

 

 

Ured za vezu u Bruxellesu
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Square de Meeûs 38/40,
1000 Bruxelles, Belgija
Tel: +32 2 401 68 59
Faks: +32 2 401 68 68
E-pošta: obrien at osha dot europa dot eu

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 • 1. Gdje mogu dobiti savjet o sigurnosnom i zdravstvenom problemu povezanom s radnim uvjetima?

  EU-OSHA je tijelo za pružanje informacija te na našim internetskim stranicama možete pronaći korisne informacije i savjete o raznim zdravstvenim problemima povezanima s radom kao što su stres, uznemiravanje, kožne bolesti itd.

  Nažalost, EU-OSHA-i nije dopušteno davati savjete o konkretnim sigurnosnim i zdravstvenim situacijama, posredovati u sudskoj praksi ni utjecati na lokalna ili nacionalna tijela. Savjetujemo vam da se prvo obratite vašoj nacionalnoj kontaktnoj točki.

  Ondje će vas povezati s nacionalnim tijelom/centrom koji vam može pomoći.

 • 2. Kako mogu podnijeti zahtjev za naknadu za nesreću na radu ili bolest povezanu s radom?

  Sustavi naknada razlikuju se u svakoj državi članici i ovise o sektoru u kojem radite, djelatnosti i radnom statusu. Informacije specifične za države članice mogu se dobiti od nacionalnih kontaktnih točaka, a opće informacije za državljane država članica Europske unije koji žive i rade u inozemstvu od Europske komisije.

 • 3. Je li EU-OSHA nadležna za inicijative politika EU-a u području sigurnosti i zdravlja na radu te njihovu provedbu?

  EU-OSHA je informativna agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu. Svojim radom pridonosimo Strateškom okviru Europske komisije za područje sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2014. – 2020. i drugim bitnim strategijama i programima EU-a, kao što je Europa 2020.. Međutim, EU-OSHA nije uključena u razvoj europskog zakonodavstva ili politika jer je to uloga Europske komisije, a nije ni odgovorna za provjeru radnih mjesta ili provedbu europskog ili nacionalnog zakonodavstva.

 • 4. Gdje mogu pronaći statističke podatke na razini EU-a o nesrećama i bolestima povezanima s radom i troškovima u vezi s njima?

  Informacije o statističkim podatcima, rezultatima istraživanja i drugim korisnim poveznicama nalaze se u odjeljku Istraživanja i statistika na ovoj internetskoj stranici. EU-OSHA-ino istraživanje ESENER usmjereno je na načine upravljanja sigurnosnim i zdravstvenim rizicima na radnim mjestima u Europi u praksi.

  Europska komisija ima vlastitu službu za statističke podatke, Eurostat. Poveznice koje će vas možda zanimati uključuju:

 • 5. Gdje mogu pronaći nacionalne statističke podatke, norme i zakonodavstvo? Jesu li informacije dostupne na raznim jezicima EU-a?

  Neke informacije o nacionalnom zakonodavstvu o sigurnosti i zdravlju na radu možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Osim toga, i vaše nacionalne kontaktne točke moći će vas savjetovati o tome gdje da pronađete dodatne izvore informacija. Većina informacija koje se nalaze na internetskim stranicama nacionalne kontaktne točke dostupna je na jeziku zemlje te kontaktne točke. Osim toga, većina država članica pruža pojedine informacije na engleskom jeziku.

 • 6. Gdje mogu pronaći informacije o zakonodavstvu Europske unije o sigurnosti i zdravlju na radu?

  Informacije o direktivama, smjernicama i normama EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu svrstane su u skupine prema temi i nalaze se u odjeljku Zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu na ovoj internetskoj stranici. Cjeloviti tekstovi direktiva EU-a na svim jezicima EU-a i dodatne informacije nalaze se na internetskoj stranici Europske komisije Eur-Lex.

  Treba imati na umu da su europskim direktivama postavljeni minimalni zahtjevi, a države članice mogu pri provedbi direktiva o sigurnosti i zdravlju na radu u nacionalno pravo donijeti stroža pravila i stoga u državama članicama mogu postojati različiti zahtjevi.

 • 7. Kako mogu dobiti preslike dokumenata o europskim normama?

  Nacionalni članovi organizacija za europske norme prodaju europske norme kao nacionalne norme i nacrte normi. Više informacija može se dobiti od Europskog odbora za normizaciju .

 • 8. Kako mogu dobiti preslike izvješća koje sastavlja EU-OSHA?

  Sve naše publikacije dostupne su u odjeljku Publikacije na ovoj internetskoj stranici. Mogu se čitati na internetu i besplatno preuzeti. Ispisani primjerci mogu se naručiti na stranici internetske knjižare EU Bookshop.

 • 9. Mogu li umnožavati materijal koji izrađuje EU-OSHA?

  Da ako na sljedeći način navedete da je izvor EU-OSHA:

  © Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), [datum]. Umnožavanje je dopušteno uz uvjet da se navede izvor.

  Napominjemo da se sadržaji tekstova ili ilustracije ne smiju mijenjati bez izričitog dopuštenja EU-OSHA-e.

 • 10. Gdje mogu pronaći materijale za potrebe osposobljavanja?

  Iako EU-OSHA ne osigurava materijale posebno namijenjene za osposobljavanje, informacije o relevantnim temama nalaze se u odjeljku Teme, a neke od naših publikacija uključuju studije slučaja o osposobljavanju. Nadalje, kratke prezentacije u programu PowerPoint koje je moguće prilagoditi potrebama osposobljavanja nalaze se na https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Znatan skup materijala za osposobljavanje čini niz kratkih animiranih filmova bez verbalne komunikacije s likom Napom. Oni se mogu preuzeti na Napovu portalu, a pružaju jednostavne uvode koji potiču na raspravu o temi sigurnosti i zdravlja na radu. Dostupan je i „Napo za učitelje”, besplatni internetski modul osposobljavanja o najbitnijim pojmovima u području sigurnosti i zdravlja za osnovne škole.

  Osim toga, informacije o podučavanju u školama i daljnjem obrazovanju nalaze se u odjeljku Ugradnja sigurnosti i zdravlja na radu u obrazovanje na ovoj internetskoj stranici.

  Ostali kvalitetni izvori informacija uključuju nacionalne kontaktne točke, Europsku zakladu za osposobljavanje, Cedefop (Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja) i ENETOSH (Europska mreža za obrazovanje i osposobljavanje u području sigurnosti i zdravlja na radu).

 • 11. Može li EU-OSHA podržati ili oglašavati komercijalni proizvod ili uslugu?

  Nažalost, EU-OSHA ne može podržati ili oglašavati komercijalne proizvode ili usluge.

 • 12. Može li EU-OSHA financirati moj projekt?

  U načelu ne pružamo financijsku potporu za vanjske projekte.

  U dokumentu „Prilike za financiranje iz EU-a za dionike EU-OSHA-e” nastoje se pružiti informacije o financiranju u EU-u u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Nadalje, opći pregled bespovratnih sredstava i zajmova koje osigurava Europska unije pruža Glavno tajništvo Europske komisije, a opći pregled javnih ugovora i financiranja Europska komisija

  Ako se vaš projekt odnosi na sigurnost i zdravlje na nacionalnoj razini, preporučujemo da se obratite svojoj nacionalnoj kontaktnoj točki.

  Open configuration options
  Open configuration options