Dobar OSH (sigurnost i zdravlje na radu) dobar je za poslovanje

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

U teškim gospodarskim vremenima važno je imati na umu da loša sigurnost i zdravlje na radnom mjestu predstavljaju trošak. Usto studije slučajeva pokazuju da je u tvrtci dobro upravljanje OSH-om povezano s poboljšanim učinkom i profitabilnošću.

EU-OSHA je sudjelovala u nekoliko istraživanja kako bi se procijenio teret bolesti povezanih s radom, uključujući njihov gospodarski učinak. Istražite alat za vizualizaciju podataka barometra za sigurnost i zdravlje na radu da biste vidjeli učinke koje imaju smrtni slučajevi povezani s radom i bolesti povezane s radom, a koji se mjere „brojem godina života prilagođenih invaliditetu” (engl. „disability adjusted life years” – DALY) po državi članici i na 100 000 radno sposobnog stanovništva.

Prilikom zanemarivanja OSH-a gube svi, od radnika do nacionalnih zdravstvenih sustava. Međutim, to znači da od boljih politika i praksi svi mogu imati koristi.

Prilikom rješavanja problema ozljeda i bolesti koje je moguće izbjeći države s lošim sustavima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu troše vrijedne resurse. Snažna nacionalna strategija donosi brojne prednosti kao što su:

 • poboljšana produktivnost kroz manju odsutnost zbog bolesti
 • smanjenje troškova zdravstvene skrbi
 • zadržavanje starijih radnika u radnom odnosu
 • poticanje učinkovitijih radnih metoda i tehnologija
 • manji broj osoba koje moraju smanjiti broj radnih sati kako bi se mogle brinuti o članu obitelji

Trošak ozljeda povezanih s radom, bolesti i smrti

Koji su gospodarski učinci dobrog i lošeg upravljanja SZR-om? Važno je da kreatori politika, istraživači i posrednici shvate odgovor na ovo pitanje, ali to zahtijeva kvalitetne podatke. EU-OSHA stoga se želi usmjeriti na ovo pitanje kroz projekt pregleda u dvije faze „Troškovi i pogodnosti sigurnosti i zdravlja na radu” kojemu je cilj razvijanje gospodarskog troškovnog modela za uspostavljanje pouzdanih procjena troškova.

Faza 1: istraživanje velikih razmjera za prepoznavanje i procjenu dostupnih podataka u svim državama članicama koje se mogu upotrijebiti za razvoj modela za izračun troškova.

Rezultat: pregledno izvješće Procjena troškova nesreća i zdravstvenih problema na radu: analiza europskih izvora podataka (2017.)

Faza 2a: izraditi model procjene troška na temelju dostupnih međunarodnih podataka u suradnji s Međunarodnom organizacijom rada, Međunarodnom komisijom za medicinu rada i institucijama iz Finske i Singapura.

Rezultat: međunarodna usporedba troškova nesreća i bolesti povezanih s radom (2017.)

Ažurirani podaci iz procjene ICOH-a za 2022. (podaci iz 2019.) dostupni su putem alata za vizualizaciju podataka barometra za sigurnost i zdravlje na radu. Proučite učinak smrtnih slučajeva i bolesti povezanih s radom, koji se mjeri brojem godina života prilagođenih invaliditetu (engl. disability adjusted life years – DALY) po državi članici i 100 000 radno sposobnog stanovništva.

Ozljede, bolesti i smrti povezane s radom kao posljedicu imaju visoke ekonomske troškove za pojedince, poslodavce, vladu i društvo. Negativni učinci lošeg upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu među ostalim su skupo prijevremeno umirovljenje, gubitak stručnog osoblja, izostajanje s posla i „prezentizam” (kada zaposlenici dolaze na posao usprkos bolesti, na taj način povećavajući vjerojatnost pogrešaka) te visoki medicinski troškovi i premije osiguranja. Procjenjuje se da društveni trošak ozljeda i bolesti povezanih s radom čini 3,9 % globalnog BDP-a i 3,3 % BDP-a Europske unije (vidjeti članak o trošku nezgoda i bolesti povezanih s radom). Postotak se znatno razlikuje od zemlje do zemlje, osobito kada je riječ o zapadnim i ostalim zemljama, ovisno o industrijskoj raznolikosti, zakonodavnom kontekstu i potporama za prevenciju.

Faza 2b: razviti sofisticiraniji gospodarski troškovni model na temelju nacionalnih izvora podataka.

Rezultat:

Ozljede, bolesti i smrti povezane su s različitim vrstama troškova. Prvo, postoje izravni troškovi, kao što su troškovi zdravstvene zaštite. Postoje i troškovi koji proizlaze iz gubitaka u produktivnosti i smanjene proizvodnje. Nadalje, postoje troškovi povezani s utjecajem na ljudsku dobrobit – odnosno, utjecajem na život i zdravlje ljudi – koji se mogu kvantificirati i uključiti u procjenu opterećenja. U svakom pojedinom slučaju ozljede ili bolesti povezane s radom ti su elementi prisutni te zbrajanje troškova svih slučajeva rezultira procjenom ukupnog opterećenja koje proizlazi ozljeda i bolesti na radu. Takav način dobivanja procjene troška – točnije, zbrajanje različitih prethodno navedenih troškova kako bi se dobila procjena ukupnih troškova – poznatiji je kao pristup „od dna prema vrhu”.

Moguće je primijeniti i pristup „od vrha prema dnu”: ukupni se troškovi procjenjuju izračunom ukupnog opterećenja koje proizlazi iz ozljeda i bolesti te se procjenjuje dio te cjeline koji se odnosi na profesionalne čimbenike. Nakon toga moguće je procijeniti troškove povezane s opterećenjem koje proizlazi iz ozljeda i bolesti na radu. Ti se troškovi obično iskazuju s pomoću postojećih jedinica za mjerenje zdravlja, kao što je nesposobnosti prilagođena godina života (DALY – disability-adjusted life year).

U projektu koji je u tijeku upotrebljavaju se oba pristupa, i to na sljedeći način:

 • model „od dna prema vrhu” koji uzima u obzir izravne troškove, neizravne troškove i nematerijalne troškove (utjecaj na kvalitetu života i zdravlje);
 • model „od vrha prema dnu” koji se temelji na novčanoj vrijednosti nesposobnosti prilagođene godine života povezanoj s radom.

Prilikom prikupljanja podataka za oba modela kao referentna godina upotrebljavala se 2015. kako bi se omogućile usporedbe različitih zemalja i pristupa.

 SlideShare prezentacija o modelima troškova sigurnosti i zdravlja na radu

Koristi za poslovanje

Ne samo da su loša sigurnost i zdravlje na radu trošak za tvrtke, već dobar OSH donosi dividende. Tvrtke s višom razinom standarda sigurnosti i zdravlja uspješnije su i održivije.

Studijama se procjenjuje da na svaki euro uložen u OSH dolazi povrat od 2,2 eura te da je odnos troškova i koristi pri poboljšanju sigurnosti i zdravlja pozitivan.

Gospodarske prednosti dobrog OSH-a za tvrtke, bilo velike bilo male, jesu znatne. Navedimo samo nekoliko primjera. Dobra sigurnost i zdravlje na radnom mjestu:

 • poboljšavaju produktivnost radnika
 • smanjuju odsutnost
 • smanjuju kompenzacijske isplate
 • ispunjavaju zahtjeve ugovornih strana iz javnog i privatnog sektora

Poduzimanje aktivnosti moglo bi donijeti znatne koristi vašoj tvrtki. Saznajte više o uvođenju poboljšanja i upravljanju rizicima ovdje .

Gospodarski poticaji

Diljem Europe uvedene su sheme kojima se organizacije financijski nagrađuje zbog njihovih sigurnih i zdravih radnih mjesta. To obuhvaća:

 • niže premije osiguranja
 • porezne olakšice
 • državne subvencije i potpore

Jedan je od primjera sektor mesarstva u Njemačkoj. Uključenim tvrtkama smanjene su premije zbog promicanja sigurnosti, primjerice kupnjom sigurnih noževa ili organizacijom sigurnosne obuke za vozače.

Shema je donijela sljedeće rezultate:

 • 1 000 prijavljenih nezgoda manje na godišnjoj razini za sektor u Njemačkoj
 • smanjenje troškova procijenjeno na 40 milijuna eura u roku od šest godina
 • na svaki uloženi euro ušteda od 4,81 eura

Osiguravateljima ponuda takvih shema može pomoći pri smanjenju broja, ozbiljnosti i troškova potraživanja.

Saznajte više o g ospodarskim poticajima i kako ih je moguće uvesti: