Plan djelovanja na kancerogene tvari

Mjere za suzbijanje raka povezanog s radom

Procjenjuje se da je rak povezan s radom vodeći uzrok smrti na području Europske unije. Jasno je da se može učiniti više kako bi se smanjio broj slučajeva raka povezanog s radom i stoga je 25. svibnja 2016. šest europskih organizacija potpisalo sporazum prema kojem se obvezuju dobrovoljno djelovati u programu podizanja svijesti o rizicima koji proizlaze iz izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu te na razmjenu dobrih praksi.

Partneri su bili sljedeći:

Sporazum je obnovljen 28. studenoga 2019. Potpisali su ga finski ministar za socijalna pitanja i zdravstvo te njemački savezni ministar za rad i socijalna pitanja koji su zahvalili Austriji i Nizozemskoj kao i četvorici europskih partnera (Europskoj komisiji, EU-OSHA-i, ETUC-u i organizaciji Business Europe) na njihovu angažmanu.

Na konferenciji „STOP raku na radnom mjestu” u organizaciji njemačkog predsjedanja EU-om koju su 9. i 10. studenoga 2020. organizirali njemačko Savezno ministarstvo za rad i socijalna pitanja (BMAS) i Savezni institut za sigurnost i zdravlje na radu (BAuA), partneri u planu djelovanja predstavili su novu strategiju 2020. - 2024.

Strategija 2020. - 2024.

Sljedeća su četiri cilja utvrđena za razdoblje 2020. - 2024.:

  • podizanje svijesti među poduzećima i radnicima o rizicima od izloženosti kancerogenim tvarima te o potrebi preventivnog djelovanja širom Europe
  • podrška poduzećima i radnicima u suzbijanju izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu i smanjivanju na minimum njihova učinka na radnu snagu
  • mobiliziranje dionika i veće uključivanje relevantnih subjekata s ciljem multipliciranja napora širom Europe
  • naglasak na inovacijama za premošćivanje jaza između rezultata istraživanja i potreba poduzeća.

Sudjelovanje u planu djelovanja

Od 2021. partneri u planu djelovanja uključit će se u nekoliko aktivnosti za postizanje dodatnog učinka za suzbijanje izloženosti radnika kancerogenima. Svi ti „izazovi” doprinijet će postizanju četiriju glavnih ciljeva. Izazovima upravlja manji tim partnera u planu djelovanja te ih izvršava. Međutim, za njihov je uspjeh potrebno i sudjelovanje drugih. Uz osam gore navedenih partnera aktivnostima će se pridružiti i nekoliko zemalja. Organizacije širom Europe također se poziva na sudjelovanje u jednom ili više ovih izazova i na pomoć pri postizanju njihovih ciljeva.

Svoju inicijativu možete podnijeti na https://www.roadmaponcarcinogens.eu. 

Daljnji postupci

EU-OSHA pomaže u promicanju programa i podržava partnere pri organizaciji manifestacija podizanja svijesti i procjene napretka. Programom se predviđa niz mjera koje će uključivati nekoliko predsjedništva Vijećem EU-a. EU-OSHA će pomoći pri organizaciji i promidžbi manifestacija i aktivnosti obuhvaćenih planom djelovanja.

Dodatne informacije

Pregledajte plan djelovanja za sve pojedinosti o planiranim zajedničkim aktivnostima za smanjenje broja slučajeva raka povezanog s radom.

Na portalu OSHWiki nalaze se povezani članci o sljedećim temama:

Na našem mrežnom mjestu pročitajte EU-OSHA-ino istraživanje među radnicima o čimbenicima rizika od raka

Tijek konferencije o njemačkom predsjedanju, 9. – 10. studenoga 2020. i sažetak konferencije

Tijek konferencije o finskom predsjedanju EU-om, 27. – 28. studenoga 2019.

EU-OSHA-ina manifestacija iz plana djelovanja - A+A, 18. listopada 2017. – mrežni sažetak seminara

Tijek amsterdamske konferencije o raku povezanom s radom, 23. – 25. svibnja 2016.

Europski plan za borbu protiv raka