Zakonodavstvo u području sigurnosti i zdravlja

Čitav niz različitih mjera Zajednice u području sigurnosti i zdravlja na radu donesen je na temelju članka 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Direktive EU-a pravno su obvezujuće i države članice imaju obvezu prenijeti ih u nacionalno zakonodavstvo.

U direktivama EU-a utvrđuju se minimalni zahtjevi i temeljna načela, kao što su načelo prevencije i procjene rizika, te odgovornosti poslodavaca i zaposlenika. Svrha je niza europskih smjernica olakšati provedbu direktiva EU-a i europskih normi koje su donijele europske organizacije za normizaciju.

U strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. – 2027., čije je donošenje najavljeno u akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava, utvrđuju se ključni prioriteti i mjere potrebne za poboljšanje sigurnosti i zdravlja radnika. Okvir se temelji na tripartitnom pristupu, a usmjeren je na tri ključna cilja: predviđanje promjena i upravljanje njima, poboljšanje prevencije te povećanje pripravnosti.

Dodatne informacije o sigurnosti i zdravlju na radu mogu se pronaći i na mrežnim stranicama Glavne uprave Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

Odjeljci u nastavku sadržavaju informacije o europskom zakonodavstvu i njegovoj provedbi te o drugim praktičnim dokumentima o sigurnosti i zdravlju na radu prema temama.