Uredba o osnivanju EU-OSHA-e

Pravna je osnova za aktivnosti Agencije Uredba (EU) 2019/126 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94.

Pročitajte Uredbu.