Pilot-projekt Europskog parlamenta o zdravlju i sigurnosti starijih radnika

Projekt „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi – sigurnost i zdravlje na radu u kontekstu starenja radne snage” pokrenuo je i financirao Europski parlament (vidi Službeni list Europske unije 29. 2. 2012, II/230 – II/231), a provela ga je EU-OSHA delegacijom iz Europske komisije.

Ciljevi Europskog parlamenta uključivali su istraživanje načina za poboljšanje zdravlja i sigurnosti na radu s obzirom na izazove starenja radne snage i pomoć u razvoju politike u tom području. Projekt koji je agencija provela nudi opsežan pregled problema povezanih sa starenjem, radom te sigurnosti i zdravljem na radu te analizu politika i inicijativa koje se bave starenjem radne snage diljem Europe. Projekt je uzeo u obzir istraživanje Eurofounda o održivom radu.

Dostupna je interaktivna vizualna prezentacija ključnih rezultata projekta, uključujući podatke o demografiji, zaposlenju, radnim uvjetima i zdravlju kao i primjere sigurnosti i zdravlja na radu te srodnih politika diljem Europe koje se bave izazovima starenja radne snage. 

Izvješća napravljena u sklopu projekta:

CJELOVITA ANALIZA

Sigurniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi – Završno izvješće o cjelovitoj analizi – izvješće sadrži rezultate projekta i uključuje smjernice politike i preporuke usmjerene na različite razine i vrste publike.

 

STARENJE RADNE SNAGE I POSLJEDICE ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Starenje radne snage: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu – pregled istraživanja. Temeljeno na uredskom istraživanju u kojem su pregledane postojeće informacije o temama.

Žene i starenje radne snage: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu – pregled istraživanja. Temeljeno na uredskom istraživanju

 

POLITIKE, STRATEGIJE I PROGRAMI

Izvješće o analizi politika, strategija i programa EU-a i država članica o stanovništvu i starenju radne snage – izvješće se bavi izazovima starenja radne snage u području sigurnosti i zdravlja na radu te politikama koje na to utječu, kao što su zaposlenje, društvena pitanja, javno zdravstvo i obrazovanje.

 

REHABILITACIJA I POVRATAK NA POSAO 

Rehabilitacija i povratak na posao: Izvješće o analizi politika, strategija i programa EU-a i država članica.

Pregled istraživanja o rehabilitaciji i povratku na posao – proveden putem uredskog istraživanja kako bi se pružio sažeti pregled znanja i preporuka za područje

Temeljiti opis o 9 studija slučaja o programima za rehabilitaciju / povratak na posao – opisi uključuju razmišljanja stručnjaka, dionika ili sudionika.

 

NACIONALNA SLIKA

Sigurniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi – inventure država – informacije su prikupljene putem uredskog istraživanja koje su proveli nacionalni stručnjaci u svakoj zemlji, a nadopunjene su putem debatnih skupina koje su organizirane s posrednicima i stručnjacima za sigurnost i zdravlje na radu u deset država članica

Jezične verzije inventura zemalja

 

DOBRE PRAKSE I RESURSI

Sigurniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi: analiza dobre prakse na radnom mjestu i potreba za potporom – u izvješću su sažeti rezultati studija slučaja i kvalitativnog istraživanja.

24 studije slučaja o dobrim praksama na radnom mjestu – studije slučaja uključuju iskustva sudionika u projektu te razmišljanja i potrebe malih poduzeća.

Sigurniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi: pregled resursa za radna mjesta

 

Višejezični e-vodič za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu za starije radnike

Konferencija dionika

Na konferenciji dionika, održanoj 22. rujna 2015. u Bruxellesu, publici sačinjenoj od država članica i donositelja politika na europskoj razini predstavljeni su glavni rezultati i zaključci projekta.

Više informacija o konferenciji

Ovaj projekt podržava Kampanju za zdrava radna mjesta 2016. – 2017, „Zdrava radna mjesta za sve životne dobi” pružanjem pozadinskih informacija za kampanju.