Žene i sigurnost i zdravlje na poslu

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Muškarci i žene nisu jednaki u biološkom smislu (postoje spolne razlike), a poslovi koje obavljaju, njihovi radni uvjeti i način na koji društvo postupa prema njima nisu jednaki (postoje razlike u odnosu na spolnu pripadnost).

Takve razlike mogu utjecati na opasnosti s kojima se muškarci i žene suočavaju na radnom mjestu te na način na koji ih je moguće procijeniti i kontrolirati. Zbog toga EU-OSHA istražuje i osvještava o pitanjima sigurnosti i zdravlja na radu s kojima se na radnom mjestu suočavaju žene.

Razlike koje utječu na sigurnost i zdravlje na radu

Postoje razlike koje utječu na rizike s kojima se suočavaju muškarci i žene. Žene:

  • rad u određenim sektorima i određene vrste poslova
  • postizanje ravnoteže između dvostrukih odgovornosti na poslu i kod kuće
  • manjak predstavnika na razini nadzornih tijela i uprave
  • fizičke razlike u odnosu na muškarce, premda postoje veće razlike među ženama nego između muškaraca i žena, primjerice, u fizičkoj snazi
  • obavljanje poslova koji se pogrešno smatraju sigurnima i laganima

Te razlike često nisu prepoznate u okviru praksi u području sigurnosti i zdravlja na radu. Osim toga, radno opterećenje i rizici povezani sa stresom za žene na radnom mjestu često se podcjenjuju. EU-OSHA usmjerava se na naglašavanje tih razlika i pomoć u poboljšanju sigurnosti i zdravlja na radu u područjima koja najviše utječu na žene.

Što mogu učiniti poslodavci

Pristup sigurnosti i zdravlju na radu na temelju spolne pripadnosti podrazumijeva prepoznavanje i vođenje računa o razlikama između muških i ženskih radnika.

Poslodavci mogu učiniti sljedeće:

  • usmjeriti se na osiguranje sigurnijeg i lakšeg rada za svakoga
  • uključiti u procjenu rizika pitanja povezana sa spolnom pripadnošću
  • razmotriti stvaran obavljeni rad i izbjegavati pretpostavke o tome tko je izložen riziku i zašto
  • omogućiti fleksibilnije radno vrijeme
  • uključiti žene u donošenje odluka o sigurnosti i zdravlju na radu

Taj je pristup od koristi za sve zaposlenike, ne samo za žene.

Pročitajte EU-OSHA-ine informativne biltene o pitanjima povezanima sa spolnom pripadnošću i procjeni rizika.

Uloga EU-OSHA-e

Ključni je cilj pomoći osigurati da se pitanja povezana sa spolnom pripadnošću uzimaju u obzir pri donošenju politika i odluka na radnom mjestu i na razini EU-a. EU-OSHA aktivno istražuje rizike i trendove povezane sa spolnom pripadnošću. To uključuje istraživanja usmjerena na sektore u kojima rade žene, kao što je čišćenje, te na rizike s kojima se suočavaju osobito žene. Pitanje spolne pripadnosti također ugrađujemo, odnosno uključujemo u ostala područja istraživanja.

Pružamo alate i savjete za pomoć poslodavcima u utvrđivanju i provođenju procjene rizika na temelju spolne pripadnosti.

Pogledajte također EU-OSHA-ino istraživanje o novim rizicima i trendovima u području sigurnosti i zdravlja žena na radu te pronađite vodiče dobre prakse i alate za procjene rizika.