Rehabilitacija i povratak na posao

Europska radna snaga stari: u brojnim državama članicama podiže se dobna granica za odlazak u mirovinu pa će mnogi radnici vjerojatno raditi dulje. To znači i da će se više radnika razbolijevati pa će biti važno donijeti kvalitetne politike za povratak na posao kako bi radna mjesta ostala održiva.

Povratak na posao nakon srednje do dugotrajne odsutnosti zbog bolesti složen je postupak koji uključuje niz koraka i kombiniranih djelovanja različitih struka koje nisu nužno naviknute na zajednički rad. U sustavima za povratak na posao radno bi mjesto trebalo biti u središtu pozornosti. Stoga je EU-OSHA naručila istraživanje o politikama i sustavima rehabilitacije i povratka na posao u kojem će se objediniti dobre prakse iz cijele Europe.

Oko 1,6 milijuna osoba radne dobi u Europi svake godine dobije dijagnozu da boluje od raka. Međutim, u istraživanju koje je predstavljeno na radionici EU-OSHA-e o raku povezanom s radom, utvrđeno je da, iako postoje mjere za mišićno-koštane poremećaje i zdravstvene probleme povezane sa stresom, manji je broj mjera za reintegraciju i za povratak na posao radnika koji boluju od raka, uključujući rak povezan s radom.

Sve se više osoba koje su preboljele rak vraća na posao. Važno je osigurati njihovu rehabilitaciju kako bi se promicala dobrobit te osjetljive skupine i smanjili povezani društveni i gospodarski utjecaji. EU-OSHA je razmotrila taj problem i objavila preglede rehabilitacije i povratka na posao poslije raka te preporuke za poduzeća.

Rehabilitacija i povratak na posao poslije raka: pregled literature

Politika i praksa u pogledu rehabilitacije i povratka na posao poslije raka – postojeći pristupi: zbornik radova sa seminara

Devet studija slučajeva o programima rehabilitacije / povratka na posao