You are here

Korporativna strategija i programi rada

Godišnji programi rada temelje se na EU-OSHA-inoj korporativnoj strategiji.

Uspostava dugoročne strategije

Trenutačna korporativna strategija obuhvaća razdoblje 2014. – 2020., a u njoj je prepoznato šest prioritetnih područja:

  1. Predviđanje promjena – s pomoću projekata predviđanja
  2. Činjenice i pokazatelji – prikupljanje i širenje informacija za istraživače i tvorce politike s pomoću istraživanja ESENER, pregleda sigurnosti i zdravlja na radu te ispitivanja javnog mijenja
  3. Alati za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu – prvotno s pomoću OiRA-e
  4. Podizanje svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu – s pomoću kampanja za zdrava radna mjesta i drugih aktivnosti podizanja svijesti
  5. Umrežavanje znanja – osobito s pomoću razvoja platforme OSHwiki
  6. Umrežavanje i korporativne komunikacije

Za više informacija preuzmite EU-OSHA-inu korporativnu strategiju za razdoblje 2014. – 2020., koja je usklađena sa Strateškim okvirom Europske komisije za područje sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2014. – 2020.

Plan za sljedeću godinu

EU-OSHA-in direktor svake godine priprema godišnji plan upravljanja kojim se uspostavljaju planovi Agencije za tu godinu, a koji donosi Upravni odbor. U njemu se detaljno navode aktivnosti koje je potrebno provesti i ciljevi koje treba postići.

U godišnjem planu upravljanja utvrđuju se jasni prioriteti i ciljevi kako bi se osiguralo da Agencija na najbolji mogući način upotrebljava svoje resurse i mreže. Neka od važnih područja aktivnosti jesu: predviđanje promjena, podizanje svijesti te prikupljanje činjenica i pokazatelja o temama u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Ako želite pregledati godišnje planove upravljanja za prethodne godine, posjetite našu stranicu s publikacijama, na kojoj također možete pregledati naša godišnja izvješća i godišnja izvješća o radu kako biste imali uvid u naš rad.