You are here

Korporativna strategija i programi rada

Uspostava dugoročne strategije

Trenutačna korporativna strategija obuhvaća razdoblje 2014. – 2020., a u njoj je prepoznato šest prioritetnih područja:

  1. Predviđanje promjena – s pomoću projekata predviđanja
  2. Činjenice i pokazatelji – prikupljanje i širenje informacija za istraživače i tvorce politike s pomoću istraživanja ESENER te pregleda sigurnosti i zdravlja na radu
  3. Alati za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu – primarno s pomoću OiRA-e
  4. Podizanje razine osviještenosti o sigurnosti i zdravlju na radu s pomoću kampanja za zdrava radna mjesta i drugih aktivnosti podizanja razine osviještenosti
  5. Umrežavanje znanja – osobito razvojem platforme OSHwiki
  6. Umrežavanje

Za više informacija preuzmite EU-OSHA-inu korporativnu strategiju za razdoblje 2014. – 2020., koja je usklađena sa Strateškim okvirom Europske komisije za područje sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2014. – 2020.

Plan za sljedeću godinu

Direktor EU-OSHA-e svake godine priprema programski dokument kojim se uspostavlja trogodišnji program Agencije, a koji donosi Upravni odbor. U njemu se detaljno navode aktivnosti koje je potrebno provesti i ciljevi koje je potrebno ostvariti, osobito za iduću godinu.

U programskom dokumentu utvrđuju se jasni prioriteti i ciljevi kako bi se zajamčilo da će Agencija na najbolji mogući način iskoristiti svoje resurse i mrežu. Neka od važnih područja aktivnosti jesu: predviđanje promjena, podizanje razine osviještenosti te prikupljanje činjenica i pokazatelja o temama u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Ako želite pregledati godišnje planove upravljanja za prethodne godine, posjetite našu stranicu s publikacijama, na kojoj također možete pregledati naša godišnja izvješća i godišnja izvješća o radu kako biste imali uvid u naš rad.