EU-OSHA-ini glosari

Višejezični glosari EU-OSHA-e sastoje se od pojmova iz područja sigurnosti i zdravlja na radu grupiranih prema domeni ili području znanja. Pojmovi se navode abecednim redoslijedom zajedno s odgovarajućim definicijama.

EU-OSHA je izradila te glosare u sklopu kampanja za zdrava radna mjesta kako bi omogućila dosljednu komunikaciju o ključnim konceptima relevantnima za određene kampanje. U njima se nalaze određeni radni termini i definicije pojmova koji se u ovom području najčešće upotrebljavaju.