Nacionalne središnjice

Image

EU-OSHA ima nacionalnu središnjicu u svakoj državi članici, čijim podacima možete slobodno pristupiti.

Nacionalne središnjice, koje svaka vlada imenuje kao EU-OSHA-ina službenog predstavnika u toj državi, u pravilu su nadležna nacionalna tijela za sigurnost i zdravlje na radu te najviše pridonose provedbi EU-OSHA-inih programa rada.

Što je pravna podloga za nacionalne središnjice?

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencija za sigurnost i zdravlje na radu propisano je osnivanje nacionalne središnjice koja je nadležno nacionalno tijelo ili nacionalna ustanova koju su ta tijela imenovala.

Nacionalna središnjica obvezna je uzeti u obzir stajalište socijalnih partnera na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom.

Kako djeluju nacionalne središnjice?

Svaka središnjica upravlja vlastitom tripartitnom mrežom koja se sastoji od vladinih tijela i predstavnika radnika i poslodavaca. Nacionalna mreža odražava situaciju u državi članici te je ne utvrđuje EU-OSHA.

Ta mreža pruža početne informacije za rad EU-OSHA-e i mehanizam za širenje proizvoda i informacija nacionalnim dionicima. Osim toga, središnjice su aktivne u planiranju i provedbi kampanja EU-OSHA-e te imenovanju nacionalnih stručnjaka za skupine i seminare Agencije.

Što je s državama koje nisu članice?

Norveška, Island i Lihtenštajn, kao zemlje Europskog gospodarskog prostora (EGP), imaju i nacionalne središnjice koje su u cijelosti uključene u mrežu središnjica EU-OSHA-e, a prema tim zemljama postupa se jednako kao s državama članicama. I Švicarska, zemlja Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), sudjeluje u mreži središnjica EU-OSHA-e.

EU-OSHA ima nacionalne središnjice i u regiji zapadnog Balkana i Turske u okviru programa koji se financira instrumentom pretpristupne pomoći (IPA). Trenutačno sudjeluju sljedeće zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Kosovo (u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244/99), Crna Gora, Srbija i Turska.

Cilj ove suradnje je pripremiti te zemlje za buduće punopravno sudjelovanje u EU-OSHA-inoj mreži i doprinijeti širenju kulture prevencije rizika. Aktivnosti koje dobivaju potporu većinom su povezane s razmjenom informacija i aktivnostima podizanja svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu, u skladu s kampanjama za zdrava radna mjesta.