You are here

Nacionalne središnjice

National Focal Points

EU-OSHA ima nacionalnu središnjicu u svakoj državi članici, čijim podacima možete slobodno pristupiti.

Nacionalne središnjice, koje svaka vlada imenuje kao EU-OSHA-ina službenog predstavnika u toj državi, u pravilu su nadležna nacionalna tijela za sigurnost i zdravlje na radu te najviše pridonose provedbi EU-OSHA-inih programa rada.

Što je pravna podloga za nacionalne središnjice?

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencija za sigurnost i zdravlje na radu propisano je osnivanje nacionalne središnjice koja je nadležno nacionalno tijelo ili nacionalna ustanova koju su ta tijela imenovala.

Nacionalna središnjica obvezna je uzeti u obzir stajalište socijalnih partnera na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom.

Kako djeluju nacionalne središnjice?

Svaka središnjica upravlja vlastitom tripartitnom mrežom koja se sastoji od vladinih tijela i predstavnika radnika i poslodavaca. Nacionalna mreža odražava situaciju u državi članici te je ne utvrđuje EU-OSHA.

Ta mreža pruža početne informacije za rad EU-OSHA-e i mehanizam za širenje proizvoda i informacija nacionalnim dionicima. Osim toga, središnjice su aktivne u planiranju i provedbi kampanja EU-OSHA-e te imenovanju nacionalnih stručnjaka za skupine i seminare Agencije.

Što je s državama koje nisu članice?

Norveška, Island i Lihtenštajn, kao zemlje EGP-a, također imaju nacionalne središnjice koje potpuno sudjeluju u mreži središnjica EU-OSHA-e te se prema njima odnosi kao prema državama članicama. Švicarska, kao zemlja EFTA-e, također sudjeluje u mreži središnjica EU-OSHA-e.

EU-OSHA također podupire nacionalne središnjice u zemljama obuhvaćenima Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA), točnije bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Turskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99, Crnoj Gori i Srbiji.